Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ανελκυστήρες, Αεραγωγοί, Αποχέτευση, Απώλειες, Βιολογικός, Δισωλήνιο, Ενδοδαπέδιο, Ηλεκτρολογικά, Ηλιακά, Ηχομόνωση, Θερμομόνωση, Καύσιμα αέρια, Μονοσωλήνιο, Περιβαλλοντικά, Πισίνες, Πυρασφάλεια, Πυρόσβεση, Ύδρευση, Υποσταθμοί, Φωτοτεχνία, Ψυκτικά φορτία, Ψυκτικοί θάλαμοι, Ψυχρομετρία, Φωτοβολταϊκά.

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ( ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ ( ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ)


Δίνεται η κάτοψη του εργοστασίου με βοηθητικούς χώρους.
Σχεδιάζουμε την πλήρη εγκατάσταση κίνησης και φωτισμού


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

• Στις βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρωταρχική μας φροντίδα είναι η καλή επιμελημένη γείωση για την προστασία των εργαζόμενων που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης (τροφοδοσία, προστασία ,έλεγχος των ηλεκτρικών μηχανών) είναι εντελώς ξεχωριστή από την εγκατάσταση φωτισμού, ελέγχεται δε από ξεχωριστούς πίνακες διανομής.
• Για τα μηχανήματα που απαιτούν τοπικό φωτισμό και το φωτιστικό σώμα που είναι ενσωματωμένο σε αυτά απαιτείται ιδιαίτερη γραμμή τροφοδότησης αυτών των φωτιστικών σωμάτων από τον πίνακα φωτισμού.
• Ο γενικός φωτισμός του εργοστασίου ελέγχεται από τον πίνακα φωτισμού.
• Λόγω της κατά κανόνα μελέτης ισχύος των μηχανημάτων και για μεγαλύτερη ασφάλεια αποφεύγεται η τροφοδότηση αυτών από μια γραμμή. Στην ιδεώδη εγκατάσταση κάθε μηχάνημα τροφοδοτείται από ιδιαίτερη γραμμή. Συνήθως μοιράζουμε τα μηχανήματα σε κατηγορίες ισχύος και τα τροφοδοτούμε ανά δύο ή τρία εφόσον δεν υπερβαίνουν συνολικά την ισχύ των 7 KW ανά γραμμή.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων.
Το κτήριο θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ (20 KV-400 V).
Ο υποβιβασμός της τάσης θα γίνει με νέο μετασχηματιστή χυτορυτίνης 1000 KVA.
Ολόκληρο το εσωτερικό δίκτυο ισχυρών ρευμάτων είναι χαμηλής τάσης 380V ή 220V /50Hz και θα τροφοδοτείται από τα γενικά πεδία χαμηλής τάσης βάσεως και ανάγκης .


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή αφορούν :
• Την εγκατάσταση και την τοπολογία των πινάκων διανομής
• Τις καλωδιώσεις
• Τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού- ρευματοδοτών –συσκευών
• Την εγκατάσταση κίνησης
• Την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
• Την εγκατάσταση γείωσης των παραπάνω εγκαταστάσεων
• Την εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας
• Την εγκατάσταση συστήματος αλεξικέραυνουΠΡΟΤΥΠΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο τρόπος εκτέλεσης των εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνος με :
1. Τους επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους.
2. Τους επίσημους κανονισμούς της χώρας προέλευσης του κάθε μηχανήματος ,συσκευής η οργάνου, όσα είναι προέλευσης εξωτερικού και δεν υπάρχουν σε ισχύ επίσημοι κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους.
3. Τους γερμανικούς κανονισμούς VDE και DIN που ισχύουν για όσες κατηγορίες δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα εδάφια 1) και 2).
4. Τους όρους τεχνικής περιγραφής ,των φύλλων προδιαγραφών και των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών.
5. Τους κανόνες της τέχνης και εμπειρίας και τις σχετικές εντολές και οδηγίες της επίβλεψης.
6. Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/8-6-79 “περί συστήματος σηματοδότησης ασφάλειας εις τους χώρους εργασίας ” με τις συμπληρώσεις του Π.Δ. 71/1988 άρθρο 2 παρ.2,7
7. Tα ΙΕC τα οποία καλύπτουν τον επί μέρους εξοπλισμό αναφέρονται στις προδιαγραφές έκαστου.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Η.Ε.


1)Παίρνουμε πρώτα το αρχιτεκτονικό σχέδιο της οικοδομής σε κάτοψη και τομή.
2)σημειώνουμε επάνω στο σχέδιο τα φωτιστικά σώματα μετά την εκπόνηση της φωτοτεχνικής μελέτης καθώς επίσης και τις θέσεις των μόνιμων ή φορητών συσκευών όπως πρίζες ,θέσεις διακοπτών ,θέση γενικού πίνακα διανομής των υποπινάκων διανομής κ.λ.π.
3)μετά από τα παραπάνω χωρίζουμε τα φωτιστικά σημεία και τις συσκευές σε ομάδες ,ώστε να είναι δυνατή η τροφοδότηση κάθε ομάδας με ξεχωριστή γραμμή .Συνίσταται για κάθε προβλεπόμενο φορτίο 16Ακαι μια ξεχωριστή γραμμή. Οι γραμμές φωτισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο,
ώστε αν υπάρξει κάποια βλάβη να υπάρχει φωτισμός στον χώρο εργασίας μέχρι να επισκευαστή η βλάβη .
Για μονοφασικά κυκλώματα ισχύος μεγαλύτερης των 1500 W θα πρέπει να κόβονται με διπολικό διακόπτη .
4)Ο γενικός πίνακας πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον 1,8 m πάνω από το δάπεδο.
5) Το φορτίο που δέχεται η ΔΕΗ στα 220 V είναι το πολύ 8 KW ή 36 A.
6) Οι πρίζες τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο από 25 cm από το δάπεδο .
7)Μέσα στους σωλήνες τοποθετούνται αγωγοί που προστατεύονται από ασφάλειες της ίδιας ομάδας π.χ αγωγοί κυκλωμάτων φωτισμού .κίνησης κτλ.
8)Οι συνδέσεις των αγωγών πρέπει να γίνονται μέσα στα κουτιά διακλαδώσεως και ποτέ μέσα στους σωλήνες .
9)Οι ρευματοδότες καλό είναι να τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες γραμμές των 10 , το πολύ 16 Α
12)Το πλήθος των κυκλωμάτων διακλαδώσεων φωτισμού και ρευματοδοτών προκύπτει με την κατανομή των φορτίων ρευματοδοτών σε κυκλώματα των 10 Α (το πολύ των 16)
13) Σε κυκλώματα ρευματοδοτών δεν επιτρέπεται να συνδέονται φορητές συσκευές καταναλώσεως ισχύος μεγαλύτερης από 80% της ονομαστικής ισχύος του κυκλώματος , που αντιστοιχεί στην ονομαστική ένταση των οργάνων προστασίας του κυκλώματος .
14) Το ηλεκτρολογικό σχέδιο γίνεται πάνω στο σχέδιο των κατόψεων με τις εξής γενικές αρχές Η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών των διαφόρων κυκλωμάτων διακλαδώσεως για λόγους οικονομίας ,πρέπει να είναι η συντομότερη δυνατή από τον πίνακα διανομής μέχρι τη λήψη ρεύματος , η διαδρομή των γραμμών δεν πρέπει να εμποδίζεται από τους δοκούς του μπετόν που πιθανόν να υπάρχουν και τέλος να επιδιώκεται οι γραμμές να ακολουθούν καινές διαδρομές.

Λόγω της εγκατεστημένης ισχύος ζητούμε παροχή Νο 3 από την Δ.Ε.Η .
Η εγκατάσταση μας έχει τροφοδοσία από τη Δ.Ε.Η 380/220 V.
Το δίκτυο θα είναι τριφασικό καθώς η Δ.Ε.Η το επιβάλει για ισχύ
Ρ>2500 W .Ο γενικός πίνακας θα τοποθετηθεί σε μια από τις πιο προσιτές θέσεις του χώρου. Για το λόγο αυτό θα τον τοποθετήσουμε στο κέντρο του κτιρίου στο αριστερό μας χέρι έτσι ώστε να είναι σχετικά στο κέντρο της εγκατάστασης και να είναι μικρά τα μήκη των καλωδίων που θα χρησιμοποιήσουμε .Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε τις μεγάλες πτώσεις τάσεις .


ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Ο τεχνικός φωτισμός εσωτερικών χώρων πρέπει να καλύπτει τις φυσιολογικές απαιτήσεις του ατόμου και να δημιουργεί ένα ψυχολογικά ευχάριστο περιβάλλον με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.
Οι παράγοντες που λαμβάνουμε υπ’ όψη κατά την μελέτη του εσωτερικού φωτισμού για την καλή ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και την ελάχιστη κόπωση με την μέγιστη απόδοση στους χώρους εργασίας είναι η ένταση φωτισμού ,η θερμοκρασία χρώματος των λαμπτήρων , η χρωματική τους απόδοση των λαμπτήρων και η ομοιομορφία φωτισμού.
Για την οικονομία κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης φωτισμού είναι η εκλογή της σωστής στάθμης και του σωστού είδους φωτισμού καθώς και των κατάλληλων λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων .1) Γνωρίζοντας τις διαστάσεις και την χρησιμότητα του χώρου εκλέγουμε από τον πίνακα την απαιτούμενη τιμή της μέσης έντασης φωτισμού Ε στο επίπεδο εργασίας.

2) Επιλέγουμε το είδος των λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε από πίνακα εταιριών

3) Από τους ίδιους πίνακες σημειώνουμε το ποσοστό της ροής που κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω .

4) Επιλέγουμε τον τύπο του φωτιστικού σώματος που θα χρησιμοποιήσουμε.

5) Από τις διαστάσεις του χώρου υπολογίζουμε τον δείκτη χώρου Κ.

6) Βρίσκουμε τον συντελεστή χρησιμοποίησης από τον τύπου του φωτιστικού σώματος που έχουμε επιλέξει σε συνδυασμό με τον συντελεστή ανάκλασης Ρο (οροφής) και Ρτ (τοίχου) που θα επιλέξουμε σύμφωνα με τον χρωματισμό των φωτιζόμενων επιφανειών .

7) Από τον ίδιο πίνακα εκλέγουμε τον συντελεστή συντήρησης.8) Υπολογίζουμε την ολική φωτεινή ροή που πρέπει να μας δίνουν οι λαμπτήρες ή τα φωτιστικά σώματα.
όπου Ε η ένταση φωτισμού σε Lux
Α το εμβαδόν επιφάνειας σε m2
n ο συντελεστής χρησιμοποίησης
m o συντελεστής ή βαθμός ρύπανσης

9) Υπολογίζουμε
• Αριθμό φωτιστικών Νφ=Φο/Φφ
• Αριθμό λαμπτήρων ΝΛ=Φο/ ΦΛ

Φο= η ολική φωτεινή ροή
Φφ= φωτεινή ροή φωτιστικού σώματος
Φλ= φωτεινή ροή λαμπτήρα
Ζ =αριθμός λαμπτήρων σε κάθε φωτιστικό


10) Σύμφωνα με τον περιορισμό ομοιομορφίας της μεθόδου σχεδιάζουμε τα φωτιστικά σώματα στην οροφή σε κάτοψη

11) Επαληθεύουμε την τιμή της έντασης φωτισμού σύμφώνα με τον τύπο12) Συμπληρώνουμε τον πίνακα


13) Χωρίζουμε το επίπεδο εργασίας σε παραλληλόγραμμά και μετράμε τις εντάσεις φωτισμού στο κέντρο κάθε ενός Από τις τιμές των μετρήσεων ελέγχούμε


• Την μέση ένταση φωτισμού Εm
• Την ομοιομορφία φωτισμού g1=Emin/Em


Ο φωτισμός των χώρων θα γίνει με λαμπτήρες φθορισμού οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε επιμήκη λεκανοειδή ανταυγαστήρα . Η επιθυμητή τιμή έντασης φωτισμού είναι τα 200 Ε /Lux .ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ


Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι εκκένωσης ατμών υδραργύρου χαμηλής πίεσης με φθορίζοντα τοιχώματα.
Περιέχουν προσμίξεις ευγενών αερίων ( Νέον και Αργόν ) και σταγόνα υδραργύρου με πίεση περίπου 510 – 3 mm Hg και με θερμοκρασία τοιχωμάτων 40 βαθμούς Κελσίου. Στα άκρα του σωλήνα βρίσκονται δύο ηλεκτρόδια με μορφή σύνθετων νημάτων τα οποία εξασφαλίζουν ομοιογενή θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων και μεγάλο χρόνο ζωής.
Όταν ο λαμπτήρας τεθεί υπό τάση, δημιουργείται εκκένωση αερίου η οποία παράγει ακτινοβολία. Το 95% περίπου της ακτινοβολίας βρίσκεται σε μήκος κύματος 254 mm ( υπεριώδης ακτινοβολία ) και μόνο ελάχιστη γίνεται ορατή.
Η εσωτερική επιφάνεια του γυάλινου σωλήνα επιχρίεται με φθορίζουσες ουσίες ( άλατα πυριτίου, βολφραμίου και βορίου ) τα οποία μετατρέπουν την αόρατη υπεριώδη ακτινοβολία σε ορατή. Το φάσμα του εκπεμπόμενου φωτός εξαρτάται από το είδος της φθορίζουσας ουσίας.
Με κατάλληλο συνδυασμό των διαφόρων φθορίζουσων ουσιών επιτυγχάνονται ποικιλίες αποχρώσεων στο φως που βγάζουν οι λαμπτήρες φθορισμού.
Η απόδοσή τους είναι περίπου η τριπλάσια από εκείνη των λαμπτήρων πυράκτωσης ίσης ισχύος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ


Η λειτουργία των λαμπτήρων εκκένωσης βασίζεται στα φαινόμενα που προκαλούνται από την ροή του ρεύματος μέσα από ένα αέριο.
Το φως προέρχεται από τον ιονισμό και τη διέγερση ατόμων του στοιχείου που βρίσκεται μέσα στον λαμπτήρα και το οποίο δίνει την ονομασία στον λαμπτήρα ( λαμπτήρας Ξένου, Νέου, Υδραργύρου, Νατρίου κ.λ.π ).

Ανάλογα με την πίεση διακρίνουμε :
 Υψηλής πίεσης ( 200 mmHg )
 Χαμηλής πίεσης ( 5 – 10 mmHg )


Για να λειτουργήσει σωστά ένας λαμπτήρας φθορισμού πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με το λαμπτήρα στο κύκλωμα μια αντίσταση
( στραγγαλιστικό πηνίο ).
Επίσης πρέπει να συνδεθεί σε σειρά με τα ηλεκτρόδια ένας εκκινητής
( starter ). Αυτός αποτελείται από ένα διμεταλλικό έλασμα και είναι απαραίτητος για την έναυση της λάμπας.

Η σύνδεση της λάμπας Δε μπορεί να γίνει απ’ ευθείας με την τάση του δικτύου γιατί τα ηλεκτρόδια είναι ψυχρά και δεν εκπέμπουν ηλεκτρόνια. Έτσι όταν εφαρμόζεται η τάση στο κύκλωμα ο λαμπτήρας δε διαρρέετε από ρεύμα αλλά η τάση που στα άκρα του εκκινητή είναι αρκετή για να ξεκινήσει η εκκένωση της αίγλης, η οποία θερμαίνει το διμεταλλικό έλασμα του εκκινητή, που στη συνέχεια παραμορφώνεται και κλείνει το διάκενο που υπάρχει και διακόπτεται η εκκένωση αίγλης.
Το κύκλωμα εκκινητή ηλεκτροδίων διαρρέετε από το ισχυρό ρεύμα που
Θερμαίνει τα ηλεκτρόδια και αρχίζουν να εκπέμπουν ηλεκτρόνια. Λόγω της διακοπής της εκκένωσης με την ψύξη του εκκινητή, δημιουργείται στα άκρα του λαμπτήρα μια υπέρταση η οποία προκαλεί την εκκένωση μέσω των ατμών υδραργύρου που προήλθαν από την εξάτμιση του υδραργύρου μέσα στο σωλήνα λόγω των νημάτων.
Επειδή η τάση λειτουργίας του εκκινητή είναι μεγαλύτερη από την τάση λειτουργίας του λαμπτήρα, ο εκκινητής παραμένει εκτός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.


ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για τον φωτισμό του χώρου εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες
φθορισμού των όπως προηγουμένως .

Για τον ακριβή προσδιορισμό τον m2 του χώρου εργασίας χωρίζουμε το κτίριο σε 2 χώρους ένα παραλληλόγραμμο και ένα τετράγωνο και αφαιρούμε τα τετραγωνικά των γραφείων :


Χώρος 1 ( παραλληλόγραμμο )

b (πλάτος)=5 m
l (μήκος) =12 m
H (ύψος) = 6,5 m
E (επιφάνεια )= 60 m2
Ε.Ε.= 0,8 m

Χώρος 2 ( τετράγωνο )

b (πλάτος)=3 m
l (μήκος) =3 m
H (ύψος) = 6,5 m
E (επιφάνεια )= 9 m2
Ε.Ε.= 0,8 mΧώρος 3 ( γραφεία )

b (πλάτος)=3 m
l (μήκος) =3 m
H (ύψος) = 6,5 m
E (επιφάνεια )= 9 m2

Άρα η συνολική επιφάνεια του χώρου εργασίας είναι:

Χώρος 1 + Χώρος 2 – Χώρος 3 = 60 + 9 – 9 = 69m2

Α = 69m2

Απόσταση φωτιστικών από το επίπεδο εργασίας:
h = H –EE -d όπου
d=6,5 m-0.8 m/6 = 0.95 m


Άρα hn=6,5-0.8 – 0,95 = 6,5-1.75 =4,75 m

Επειδή όμως τα φωτιστικά θα μπούνε κρεμαστά με αλυσίδα μήκους 2 m άρα το hn = 2,75 m

Χώρος 1

μ=0.2* 12+0.8*5 / 2,75 =(2,4 +4,0) / 2,75= 6,4 / 2,75 = 2,32

Χώρος 2

μ=0.2* 3+0.8*3 / 2,75 =(0,6 +2,4) / 2,75= 3 / 2,75 = 1,09

Άρα το συνολικό μ είναι Χώρος 1 + χώρος 2 / 2 = 2,32 + 1,09 / 2 = 1,705

Συνιστώμενη Lux :

Μηχανουργείο μέση εργασία Ε = 500 Lux (τοπικός φωτισμός ) , 250 Lux ( γενικός φωτισμός )

τοίχος μέσου χρώματος rw= 0,3
οροφή μέσου χρώματος rc =0,3

Από τον πίνακα του τύπου του φωτιστικού σώματος που έχουμε επιλέξει σε συνδυασμό με τον συντελεστή ανάκλασης rw για rc και βρίσκουμε τον συντελεστή χρησιμοποίησης.


Για rw= 0,3 , για rc =0,3 και για μ= 1. ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι n= 0.31 περίπου .

Από τον ίδιο πίνακα επιλέγουμε τον συντελεστή συντήρησης για μικρή ρύπανση , άρα d= 1,40
Η ολική φωτεινή ροή που πρέπει να μας δίνουν οι λαμπτήρες είναι :


Φο= Ε*Α*d/n

όπου Ε η ένταση φωτισμού σε Lux
Α το εμβαδόν επιφάνειας σε m2
n ο συντελεστής χρησιμοποίησης
d o συντελεστής ή βαθμός ρύπανσης


Φο=250*69*1,40 / 0,31=24150/0,31 = 77903,22 Lm

Υπολογίζουμε τον αριθμό των φωτιστικών
Φσυνκρ = Φο / ΦΡΛ =

Όπου Φο η ολική επιθυμητή ισχύς

και ΦΡΛ η φωτεινή ροή του κάθε λαμπτήρα την οποία βρίσκουμε από πίνακα για το συγκεκριμένο φωτιστικό σώμα. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται είναι ημέρας με τη συνήθη διάμετρο (30mm) και ισχύ 60 Watt.Η φωτεινή ροή ΦΡΛ είναι 2970 Lm

Φσυνκρ = 77903,22 / 2970 = 26,3 δηλαδή 26 λαμπτήρες
Θα τοποθετήσουμε τους λαμπτήρες ανά 2 στο ίδια φωτιστικό άρα θα έχουμε 13 φωτιστικά.


Ο βαθμός απόδοσης στο χώρο δίνεται από τον τύπο :
n=Φn / Φο =E*A/Φο=250 *69 / 77903,22 = 17250/77903,22=23 %


Συνολική φωτεινή ισχύς : 26 * 60 = 1560 WΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΣ : Κυρίου εργασίας

πλάτους b (m) 8

μήκους l (m) 12

Ύψους H (m) 6,5

Eπιφάνειας Α (m2) 69

Απόσταση φωτιστικών από το επίπεδο εργασίας hn=H-EE-d 2.75
Συντελεστής ανακλάσεως οροφής/ τοίχων 0,3/0,3

Επιθυμητή ένταση φωτισμού E / lux 250

Είδος φωτισμού άμεσος

Είδος λαμπτήρων Φθορισμού

Φωτιστική ισχύς λαμπτήρων ΦΡΛ / lm 2970

Συντελεστής συντηρήσεως d 1,40

Βαθμός απόδοσης φωτισμού n 22%

Απαιτούμενη φωτιστική ισχύς Φο/ lm 77903,22
Απαιτούμενος αριθμός λαμπτήρων Φσυγκρ 26

Αριθμός συγκροτημάτων τεμάχια 13

Συνολική ηλεκτρική ισχύς W 1560


ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Για τον φωτισμό των γραφείων θα χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες
φθορισμού των όπως προηγουμένως .


Χώρος γραφείων

b (πλάτος)=3 m
l (μήκος) =3 m
H (ύψος) = 6,5 m
E (επιφάνεια )= 9 m2

Α = 9m2


Απόσταση φωτιστικών από το επίπεδο εργασίας:
h = H –EE -d όπου
d=6,5 m-0.8 m/6 = 0.95 m


Άρα hn=6,5-0.8 – 0,95 = 6,5-1.75 =4,75 m

Επειδή όμως τα φωτιστικά θα μπούνε βιδωτά σε γυψωσανίδα το ύψος του κτιρίου των γραφείων θα γίνει 2 m χαμηλότερο άρα το hn = 2,75 m

Χώρος γραφείου

μ=0.2* 3+0.8*3 / 2,75 =(0,6 +2,4) / 2,75= 3 / 2,75 = 1,09

Άρα το συνολικό μ είναι 1,09

Συνιστώμενη Lux :
Γραφείο μέση εργασία Ε = 500 Lux (τοπικός φωτισμός ) , 250 Lux ( γενικός φωτισμός )

τοίχος μέσου χρώματος rw= 0,3
οροφή μέσου χρώματος rc =0,3

Από τον πίνακα του τύπου του φωτιστικού σώματος που έχουμε επιλέξει σε συνδυασμό με τον συντελεστή ανάκλασης rw για rc και βρίσκουμε τον συντελεστή χρησιμοποίησης.


Για rw= 0,3 , για rc =0,3 και για μ= 1. ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι n= 0.31 περίπου .

Από τον ίδιο πίνακα επιλέγουμε τον συντελεστή συντήρησης για μικρή ρύπανση , άρα d= 1,40
Η ολική φωτεινή ροή που πρέπει να μας δίνουν οι λαμπτήρες είναι :


Φο= Ε*Α*d/n

όπου Ε η ένταση φωτισμού σε Lux
Α το εμβαδόν επιφάνειας σε m2
n ο συντελεστής χρησιμοποίησης
d o συντελεστής ή βαθμός ρύπανσης


Φο=250*9*1,40 / 0,31=3150/0,31 = 10161,29 Lm

Υπολογίζουμε τον αριθμό των φωτιστικών
Φσυνκρ = Φο / ΦΡΛ =

Όπου Φο η ολική επιθυμητή ισχύς

και ΦΡΛ η φωτεινή ροή του κάθε λαμπτήρα την οποία βρίσκουμε από πίνακα για το συγκεκριμένο φωτιστικό σώμα. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται είναι ημέρας με τη συνήθη διάμετρο (30mm) και ισχύ 60 Watt.Η φωτεινή ροή ΦΡΛ είναι 2970 Lm

Φσυνκρ = 10161,29 / 2970 = 3,4 δηλαδή 3 λαμπτήρες


Θα τοποθετήσουμε τους λαμπτήρες ανα 1 και ετσι θα εχουμε 3 φωτιστικα σωματα .

Ο βαθμός απόδοσης στο χώρο δίνεται από τον τύπο :
n=Φn / Φο =E*A/Φο=250 *9 / 10161,29 = 2250/10161,29 = 23 %


Συνολική φωτεινή ισχύς : 3 * 60 = 180 W
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΑ

πλάτους b (m) 3

μήκους l (m) 3

Ύψους H (m) 6,5

Eπιφάνειας Α (m2) 9

Απόσταση φωτιστικών από το επίπεδο εργασίας hn=H-EE-d 2.75
Συντελεστής ανακλάσεως οροφής/ τοίχων 0,3/0,3

Επιθυμητή ένταση φωτισμού E / lux 250

Είδος φωτισμού άμεσος

Είδος λαμπτήρων Φθορισμού

Φωτιστική ισχύς λαμπτήρων ΦΡΛ / lm 2970

Συντελεστής συντηρήσεως d 1,40

Βαθμός απόδοσης φωτισμού n 22%

Απαιτούμενη φωτιστική ισχύς Φο/ lm 10161,29
Απαιτούμενος αριθμός λαμπτήρων Φσυγκρ 3

Αριθμός συγκροτημάτων τεμάχια 3

Συνολική ηλεκτρική ισχύς W 180ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ


Για την εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού θα χρησιμοποιήσουμε ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ


ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Οι ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ αποτελεί μια τυπική περίπτωση εφαρμογής εκκένωσης τόξου διαμέσου ατμών υδραργύρου .
Αποτελείται από ένα μικρό σωλήνα εκκένωσης από γυαλί χαλαζία στα άκρα του οποίου είναι συντεταγμένα 2 κύρια ηλεκτρόδια και ένα βοηθητικό . Μέσα στο μικρό σωλήνα εκκενώσεως υπάρχει ευγενές αέριο (αργό )και ποσότητα υδραργύρου κυρίως σε υγρή μορφή .Σε σειρά με το βοηθητικό ηλεκτρόδιο συνδέεται ωμική αντίσταση R και το όλο σύστημα τοποθετείται μέσα σε γυάλινο κώδωνα που συνήθως γεμίζουμε με κάποιο αέριο (π.χ. άζωτο)
Οι λαμπτήρες απαιτούν για την σταθεροποίηση της εκκένωσης και τον περιορισμό του ρεύματος λειτουργίας ένα στραγγαλιστικό πηνίο .Ο σωλήνας εκκένωσης περιέχει αργόν και μικρή ποσότητα ατμών υδραργύρου .Η απόσταση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων είναι αρκετά μεγάλη για να προκληθεί μεταξύ τους εκκένωση τόξου ατμών υδραργύρου με την τάση του δικτύου (220 V). Με την εφαρμογή της τάσης , αρχίζει εκκένωση αίγλης μεταξύ του κυρίου και βοηθητικού ηλεκτροδίου μέσω των ατμών του αργού. Η αντίσταση κρατάει το ρεύμα εκκένωσης σε χαμηλές τιμές ενώ προκαλείται έντονος ιονισμός του αργού που στη συνέχεια εκτείνεται μεταξύ των κύριων ηλεκτροδίων με αποτέλεσμα την θέρμανση και τον ιονισμό των υπαρχόντων ατμών υδραργύρου.
Η εκκένωση μεταξύ των κυρίων ηλεκτροδίων μεταπίπτει μετά από λίγο και η θερμότητα που αναπτύσσεται εξατμίζει όλη την ποσότητα του υδραργύρου που βρίσκεται σε υγρή μορφή . Όταν όλος ο υδράργυρος πάρει τη μορφή ατμών τότε ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά . Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναυση έως τη πλήρη λειτουργία είναι 3-5 λεπτά .Κατά την εκκένωση προκαλείται διέγερση των ατόμων του με αποτέλεσμα την εκπομπή χαρακτηριστικής ακτινοβολίας .
Στον μικρό σωλήνα αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες ( 60000 Κ στο κέντρο της εκκενώσεως και 8000 Κ στα τοιχώματα του σωλήνα .Η πίεση του αερίου κυμαίνεται από 2 μέχρι 10 atm . Σαν υλικό του σωλήνα εκκενώσεως χρησιμοποιείται ο χαλαζίας ,ο οποίος παρουσιάζει αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής και επιτρέπει την έλευση του υπεριώδους μέρους της ακτινοβολίας .
Η επαγωγή του στραγγαλιστικού πηνίου δημιουργεί μια διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος .Η αντιστάθμιση γίνεται με την παράλληλη σύνδεση ενός πυκνωτή στα άκρα της συνδεσμολογίας .Υπάρχει και η αντιστάθμιση σε σειρά . Μετά το σβήσιμο του λαμπτήρα χρειάζεται ορισμένο χρονικό διάστημα ψύξεως μέχρι να μπορέσει να επαναλειτουργήσει .Θα χρησιμοποιήσουμε 4 λαμπτήρες ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ της Siemens οι οποίοι θα τοποθετηθούν με βραχίονα σε κάθε γωνία του οικοδομήματος σε ύψος 7 m . Ο κάθε λαμπτήρας έχει ισχύ 400 W και η οριζόντια απόσταση που καλύπτει ο κάθε ένας είναι εμπειρικά γύρω στα 4 m.


Η ολική ισχύς που καταναλώνεται για τον εξωτερικό φωτισμό ασφαλείας είναι :
4 *400 = 1600 W


ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


Για την ρευματοδότηση των χώρων θα χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστά κυκλώματα 2,5 mm2 .θα έχουμε μόνιμα κατειλημμένα σημεία και σημεία γενικής χρήσης , ένα ανά 3 m2 το πολύ επιφάνεια . Οι ρευματοδότες θα τοποθετηθούν κατακόρυφα , 30 cm πάνω από το δάπεδο και 15 cm οριζόντια απόσταση από τις γωνίες .Η Δ.Ε.Η. μας υποχρεώνει για τον υπολογισμό έως 3 ρευματοδοτών στην ίδια γραμμή ίσο με 200W τον κάθε ένα από αυτούς . Εάν υπάρχουν άνω των 3 ρευματοδοτών στη γραμμή τότε ο κάθε ένας υπολογίζεται για 100 W.

Για το χώρο εργασίας
Γραμμή Α
Ρευματοδότες 2 200 400
Φωτιστικά 12 58 696
Σύνολο 1096
Γραμμή Β
Ρευματοδότες 2 200 400
Φωτιστικά 12 58 696
Σύνολο 1096
Γραμμή Γ
Ρευματοδότες 1 200 400
Φωτιστικά 4 58 232
Σύνολο 632
Για το χώρο γραφείου
Ρευματοδότες 3 200 600
Φωτιστικά 3 58 176
Σύνολο 776
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Φωτιστικά 4 400 1600
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5200

ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ


πόρτα γκαράζ: Κ1 = 5,1 KW

ταινιόδρομος φόρτισης: Κ2 = 1,5 KW

σύστημα μεταφοράς μεταλλευμάτων: Κ3,1= 30 KW
K3,2= 30 KW
K3,3= 30 KW

σύστημα μεταφοράς σιτηρών: Κ4,1= 1,5 KW
K4,2= 1,5 KW
K4,3= 1,5 KW

Πληρωση δεξαμενων: Κ5 = 5,5 KW


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ


Προστασία του κινητήρα-διακόπτες
Η υπερθέρμανση του κινητήρα μπορεί να προέλθει από ανεπαρκή ψύξη η από συνεχή υπερφόρτιση η και από βραχυκύκλωμα . Συνεχής υπερφόρτιση μπορεί να προκληθεί από τα εξής :
1. μεγάλη ροπή φορτίου
2. μειωμένη τάση
3. βαρεία εκκίνηση
4. έλλειψη μιας φάσης
5. επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις

Η προστασία κατά της συνεχούς υπερφόρτισης γίνεται με
• με θερμικά στοιχεία διμεταλλικά η ηλεκτρονικά που διαρέονται από το ρεύμα γραμμής η το ρεύμα τυλιγμάτων
• με ψυχρούς η θερμούς αγωγούς (θερμίστορες) οι προστατεύουν και από την ανεπαρκή ψύξη

Η προστασία κατά των βραχ/των γίνεται με
• ασφάλειες
• αυτόματους ηλεκτρομαγνητικούς διακόπτες


Οι διακόπτες ή Ρελέ που θα συνδέσουν ή θα αποσυνδέσουν τον κινητήρα (εκκινητές) .

Πρέπει να αντέχουν σε ρεύματα πολλαπλάσια του ονομαστικού και να μπορούν να συνδέουν και να αποσυνδέουν επαγωγικά ρεύματα κατά τη εκκίνηση.
Για κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού ο τρόπος λειτουργίας που αντιστοιχεί στις καταπονήσεις που αναφέρθηκαν χαρακτηρίζεται κατά DIN – VDE 0660 ή IEC 158-1 με AC-3 .ME AC-4 χαρακτηρίζονται πολύ βαριές λειτουργίες όπως ισχυρές πεδήσεις ή απότομες αλλαγές στροφών.
Οι αυτόματοι προστασίας αποτελούνται από ένα διμεταλλικό μέρος(Θερμικό στοιχείο) που διαρρέετε από το ρεύμα του δικτύου η των τυλιγμάτων Αυτό προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση. Η ρύθμιση του θερμικού γίνεται στο μέγιστο διαρκώς επιτρεπόμενο ρεύμα του δικτύου . Αυτό είναι το ονομαστικό ρεύμα μειωμένο κατά τους συντελεστές θερμοκρασίας και ύψους . Αν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα του τυλίγματος ,σε συνδεσμολογία τριγώνου, τότε η ρύθμιση του γίνεται στο 0,58 του ονομαστικού ρεύματος .
Ανάλογα με τη ρύθμιση του θερμικού έχουμε και τους χρόνους απόζευξης .πχ για ρεύμα 20% επάνω από τη ρύθμιση του θερμικού ανοίγει μέσα σε 2 ώρες , ενώ για 50% υπερρεύματα ανοίγει σε χρόνο μικρότερο από 2 λεπτά.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Ιγρ = 1.25 • Ιον (ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ . ΣΥΝΔΕΣΗ)

Ιγρ = 1.25 • ( 1.25 • Ιον ) ( ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ )

Ιον = 1.25 • Ιον ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ρov = F • v / 100 • η ( KW ) (ΕΚΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ . . ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ )

W=I*R*t (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ –ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

R=2L/K*A (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ)

P=U*I (ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ)

P=U*I*cosφ (ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ . ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ)

P=1.73*U*I*cosφ (ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ)


ΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Κατά μήκος της γραμμής των αγωγών της εγκατάστασης παρουσιάζεται πτώση τάσης που για ορισμένο ρεύμα είναι τόσο μεγαλύτερη ,όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση των αγωγών της γραμμής .
Αν η διατομή από τον υπολογισμό της πτώσης τάσης , που εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των μηχανών και συσκευών ,είναι μικρότερη από την διατομή ασφαλούς λειτουργίας θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί με τη διατομή ασφαλούς λειτουργίας .
Αν όμως η διατομή καλής λειτουργίας είναι μεγαλύτερη από την διατομή ασφαλούς λειτουργίας θα χρησιμοποιηθούν οι αγωγοί με την διατομή της καλής λειτουργίας.
Επειδή στις εγκαταστάσεις είναι δοσμένα τα στοιχεία : υλικό αγωγών , μήκος και ένταση ρεύματος που τους διαρρέει . Οι κανονισμοί μας επιβάλλουν την κατάλληλη εκλογή της διατομής των αγωγών , ώστε η προκαλούμενη πτώση τάσης να μην ξεπεράσει τα παρακάτω όρια.
Α. Σε εγκαταστάσεις φωτισμού 1% της τάσης παροχής δηλ. V = 220 V * 1 / 100 =2,2 V.
Β. Σε εγκαταστάσεις κίνησης 3% της τάσης παροχής δηλ. V = 380 * 3 / 100 = 11,4 V.
Επειδή τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μικρά είναι δυνατόν , σύμφωνα και με τους ξένους κανονισμούς Ε.Η.Ε. να παίρνουμε στους υπολογισμούς διατομών καλής λειτουργίας , τα παρακάτω μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά πτώσεων τάσεως.
Α. Για την κύρια γραμμή ( μετρητή-κύριο πίνακα ).. 1,5%
Β. Για κυκλώματα διακλαδώσεως ..1,0%
Γ. Συνολικά (μετρητής-λήψεις ρεύματος)..2,5%


ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ:

Είναι εκκίνηση με μειωμένη τάση στα τυλίγματα ,εκκίνηση με αστέρα (ο οποίος απορροφά λιγότερο ρεύμα από τύπου τριγώνου ) και καταλήγει σε τρίγωνο . Η ροπή είναι το 1/3 της ροπής της απ’ ευθείας εκκίνησης . Το ρεύμα είναι σημαντικά μειωμένο ,το 1/3 του ρεύματος της απ’ ευθείας εκκίνησης .
Ο εκκινητής που χρειάζεται εδώ είναι ένας διακόπτης αστέρα –τριγώνου . Η μεταγωγή Υ-Δ πρέπει να γίνει στη σωστή χρονική στιγμή αλλιώς έχουμε μεγάλα ρεύματα εκκίνησης ,καταστρεπτικά για τα τυλίγματα του κινητήρα .
Χρήση διακόπτη αστέρα -τριγώνου έχουμε για κινητήρες ισχύος άνω των 4,5 hp.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ –ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΛΙΚΩΝ


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ( ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ) .

 ΓΚΑΡΑΖ: 5,1 KW,cosφ =0,65 ,380 V, απόσταση από πίνακα κίνησης s = 4.5 m
ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ : P=3*U*I*cosφ Ι=P/1.73*U*cosφΙ=5100W/1.73*380V*0.65 I=5100/427,31 =11,93 A

Θα γίνει έλεγχος για το κατά πόσο η διατομή αυτή μας εξασφαλίζει προστασία από την πτώση τάσης . ο τύπος της πτώσης τάσης είναι ο εξής :

ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ:
ΔU=1.73*s*I*cosφ/k*q=1.73*4.5*11,93*0,65/57*2.5=60,368/142.5=0.42V<11.4V. ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: 16 Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ : 2.5mm2 ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ :40 Α/500 V ΘΕΡΜΙΚΟ: 5.5-9 Α ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ Υ-Δ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Όταν το αυτοκίνητο φτάνει στο γκαράζ ο οδηγός πατάει το μπουτόν start για να ανοίξει η πόρτα .Πατώντας το start μπαίνει σε λειτουργία ο Η/Ν C-1,η λειτουργία του οποίου ενισχύεται με την βοηθητική επαφή του ίδιου Η/Ν C-1.Ο κινητήρας αρχίζει να λειτουργεί και η πόρτα ανοίγει έτσι ώστε να περάσει το αυτοκίνητο. Όταν ανοίξει τελείως και φτάνει στην τελική της θέση θα πατήσει τον οριακό διακόπτη B2 και σταματάει να ανοίγει η πόρτα . Το ρεύμα θα περάσει και θα ενεργοποιήσει το πρώτο χρονικό TR0 μέσω της επαφής του βοηθητικού ηλεκτρονόμου d-2. Αυτό είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει για τον χρόνο των 20 δευτερ/των οπότε και θα κλείσει η ανοικτή επαφή, τότε θα μπει σε λειτουργία το ρελέ C-2 και ο κινητήρας θα κινηθεί κατά την αντίθετη κατεύθυνση ώσπου να φτάσει τον τερματικό διακόπτη Β-1 και ανοίξει την κλειστή του επαφή. Έτσι θα σταματήσει η λειτουργία του κυκλώματος έως ότου να περάσει το επόμενο αυτοκίνητο. Υπάρχει όμως και η περίπτωση κατά το κλείσιμο να παρεμβληθεί κάποιο εμπόδιο, όπως για παράδειγμα ένα άλλο αυτοκίνητο .Το ρόλο του εμποδίου στο κύκλωμα μας θα πάρει ένας τερματικός διακόπτης Β3. Η πόρτα κατά την κίνηση της θα πατήσει τον Β3 διακόπτη ο οποίος θα ανοίξει και θα διακοπεί το κύκλωμα ,δηλαδή η πόρτα θα σταματήσει να κλείνει. Παρατηρούμε όμως πως όταν περάσει ένα εμπόδιο τότε η πόρτα πρακτικά δεν σταματάει να κλείνει αφού ο διακόπτης Β3 είναι ενεργοποιημένος για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να βάλουμε μια επαφή αυτοσυγκράτησης για να προλάβει το αυτοκίνητο να περάσει και για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε έναν βοηθητικό Η/Ν τον d-1. Ενεργοποιώντας τον διακόπτη Β3 η ανοιχτή του επαφή κλείνει και ενεργοποιείται το βοηθητικό ρελέ ενώ ταυτόχρονα αυτοσυγκρατείται από τη βοηθητική επαφή του d-1.Μια άλλη βοηθητική επαφή θα κλείσει και θα ενεργοποιήσει το χρονικό ρελέ TR1 που είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσει για 5 sec.Μετά την διέλευση του χρόνου αυτού θα κλείσει η ανοιχτή επαφή του και θα ενεργοποιηθεί ξανά ο Η/Ν C-1.Επομένως η πόρτα θα ξανανοίξει. Για να αποφύγουμε την ενεργοποίηση και των δυο ρελε C-1 και C-2 ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε την μηχανική μανδάλωση βάζοντας μια κλειστή επαφή του C - 1 στον C – 2 και μιας κλειστή του C-2 στονC - 1. Για να σταματήσουμε την λειτουργία του κυκλώματος ανά πάσα στιγμή βάζουμε ένα μπουτόν STOP σε σειρά με το κύκλωμα. Μπροστά από την είσοδο έχουμε έναν φωτεινό σηματοδότη «πράσινο -κόκκινο» Για να λειτουργήσει το πράσινο φανάρι θα πρέπει η πόρτα να είναι τελείως ανοιχτή, δηλαδή να πατηθεί ο b-2 . Για να λειτουργήσει το κόκκινο φανάρι θα πρέπει να πατηθεί ο b-1 ή να ενεργοποιηθεί ο C-1 ή να ενεργοποιηθεί ο C-2 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΚΑΡΑΖ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΚΑΡΑΖ Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 1 1 Κινητήρας 5.1KW, 750 rpm,Βάρος 188 kg 160L Ροπή Τ=0,07 kg • m2 Ονομαστικό ρεύμα 19,5 A Ρεύμα εκκίνησης 117 Α Τάση 400 V 350€ 2 1 Θερμικό τριπολικό AC TELEMECHANIQUE LR3-009307 Ισχύς για 400 V , 5.5 hp , περιοχή ρεύματος 5,5 -9 Α 10€ 3 2 Ρελέ ισχύος τριπολικοί SIEMENS 2Α και 2Κ 5TT3803 400V , 24 A , AC 230 V – DC 220 V 100€ 4 3 Ασφάλειες βραδείας τήξης 14 • 51Hager 31FFF20AM Ιον = 16 Α 3€ 5 2 Χρονικά λειτουργίας Hager EZ001 12 έως 48 V ac και dc / 230 ac , καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 0,2 sec – 10 min , 1 επαφή ανάστροφης 10 Α 250 V 60,46€ 6 1 Εκκινητής κινητήρων ΑΒΒ , ισχύς κινητήρα ( 380 V ,50 Hz ) 5,5 KW ,περιοχή ρύθμισης θερμικού 4.5-6.5 DWA 1.2-6.5 Ονομαστική ισχύς AC3 , 380-400 V, DWA9=4 , DWA1Z=5.5KW ,ονομαστική ένταση 380-400 V , DWA9=9,DWA1Z=12(A),βαθμός προστασίας ΙΡ43 40€ 7 1 Τριπολικοί διακόπτες Geyer ES340 H 40 Α 3€ 8 m Κανάλια διανομής κουμπωτά ΑΒΒ 3002 Διαστάσεις Π • Υ = 60 • 40 διατομή διαμερισμάτων 20.4 , διατομή αγωγών 51 mm2 0,50€ 9 2 Τερματική θέσεως με 2 επαφές ,ανοιχτή και κλειστή SIEMENS 35E3050-1A 30€ 10 1 Φωτοκύτταρο με αισθητήρα και στήριγμα τοίχου ΑΒΒ 5TT3301 Ue=250V ,Ie=16A ,UC=230V 118€ 11 1 Ανακλαστήρας φωτοκύτταρου F80 11,45€ 12 m Καλώδιο ενέργειας 5 • 2,5 mm2 AOOSVV-U 0,254kgr/m , d=12,5 1,22€ 13 m Καλώδιο ενέργειας 4 • 2,5 mm2 AOSSVV-U 0,2140kgr/m , d=11,5 1€ 14 1 Κόκκινη λυχνία 3SDB1204 -6BC06 3€ 15 1 Πράσινη λυχνία 3SBB1204 -6BC06 3€ 16 2 Βοηθητικός ρελε SIEMENS λειτουργίας AC 5TT3055 Ue=230V,Ie=16A,ac230V 30€  ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : 1,5 KW ,cosφ =0,65 ,380 V, s=8m.  ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ι= 1500 W/1.73*380V*0.65 I=3,5 A ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ : ΔU=1.73*8*3,5*0.65/57*2.5=31,486/142.5=0,22V<11.4V ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: 16 Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ : 2,5 mm2 ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ :20 Α/500 V ΘΕΡΜΙΚΟ: 3-5,5 Α ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Επιλέγουμε στην αρχή την κατεύθυνση μεταφοράς του κιβωτίου ( προς αποθήκη Α ή Β ) , έπειτα από την θέση φορτίσεις προωθείτε το πρώτο κιβώτιο στον ταινιόδρομο , το οποίο ενεργοποιεί ένα φωτοκύτταρο , το οποίο προετοιμάζει την εκκίνηση του ταινιόδρομου . Για λόγους ασφάλειας ο ταινιόδρομος δεν τίθεται αμέσως σε κίνηση αλλα πρώτα ενεργοποιείται μια σειρήνα που ηχεί για 15 sec και μετά τίθεται σε λειτουργία ο ταινιόδρομος . Εάν σε περίπτωση που στο τέλος του ταινιόδρομου δεν υπάρχει κάποιος για την εκφόρτωση , για να μην συσσωρευτούν τα κιβώτια υπάρχει ένας τερματικός διακόπτης ο οποίος ενεργοποιείται και σταματά την λειτουργία του ταινιόδρομου. Ο ταινιόδρομος μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας από 3 σημεία Α) από το σημείο φόρτωσης Β) από την αποθήκη Α Γ) από την αποθήκη Β Για να ενημερωθεί ο εκάστοτε εργάτης στην αντίστοιχη αποθήκη ότι αρχίζει η διαδικασία φόρτωσης – εκφόρτωσης , με την επιλογή κατεύθυνσης ανάβει στο χώρο της αντίστοιχης αποθήκης μια ενδεικτική κόκκινη λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 1 1 ΑΒΒ Κινητήρας 1.5 KW , 1500 rpm 2ΗΡ , ΙΡ 55 , κλάση F ΜΤ 90 L Cosφ = 0,79 Ονομαστικό ρεύμα 3,7 Α Τάση 400 V 167 € 2 1 Θερμικό τριπολικό AC TELEMECHANIQUE LR1-009307 Ισχύς για 350V,1.5 HP ,περ.ρευμ.2-3,5 Α 10 € 3 2 Ρελε ισχύος τριπολικοί ΑΒΒ 4ΚW 2A και 2Κ Α9 400V , AC3 , 22 € 4 3 Ασφάλειες βραδείας τήξης 14 • 51 hager 31F20AM Ιον = 16 Α 3 € 5 1 Χρονικά λειτουργίας hager ΕΖ001 12 έως 48 V ac και dc /230 ac, καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 0,2 sec – 10 min, 1 επαφή αναστροφής 10 Α 250 V 30,23 € 6 3 Μπουτόν Εmergersy STOP μανιτάρι ΑΒΒ CBK Διάμετρος οπής φ = 22,5 10 € 7 1 Τριπολικοί διακόπτες Geyer ES340 H 40 A 3 € 8 m Κανάλια διανομής κουμπωτά ΑΒΒ 3002 Διαστάσεις Π • Υ= 60 • 40 , διατομή διαμερισμάτων 20,4 , διατομή αγωγών 51 mm2 0,50 € 9 2 Τερματικά θέσεως με 2 επαφές, ανοιχτή και κλειστή SIEMENS 35E3050-1A 40 € 10 1 Φωτοκύτταρο με αισθητήρα και στήριγμα τοίχου ΑΒΒ 5TT3301 Uc=250V,Ie=16A,UC=230V 118 € 11 1 Ανακλαστήρας φωτοκύτταρου F80 11,45 € 12 m Καλώδιο ενεργείας 5 • 2,5 mm2 AOSVV-U 0,254 kgr/m , d = 12,5 1,22 € 13 m Καλώδιο ενεργείας 4 • 2,5 mm2 AOSVV-U 0,2140 kgr/m , d = 11,5 1 € 14 1 Κόκκινη λυχνία 3SDB1204 6ΒC06 3 € 15 1 πράσινη λυχνία 3SB1204-6BC06 3 € 16 2 Βοηθητικός Η/Ν Tesys Schneieder Λειτουργία ΑC1 CA3-KN 2,4 W Σύνθεση επαφών 4Α 42,62 € ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ  (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κ3,1-3,2-3,3):30 ΚW ο καθένας ,cosφ=0,65 ,380 V, s= 10m. ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ : Ι=30000 W/1.73*380V*0.65I=70,22 A ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: 100 Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ : 25 mm2 ΘΕΡΜΙΚΟ : 30,65 Α ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : 63 Α/500 V ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ : ΔU=1.73*10*70,22*0.65/57*25=263.1/228=0,55V<11.4V. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤ’ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Δυο μεταφορικές ταινίες Α και Β μεταφέρουν διαφορετικά μεταλλεύματα σε μια άλλη μεταφορική ταινία Γ μέσω μιας χοάνης , στην αποθήκη απόθεσης . Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος με το την εκκίνηση της μεταφορικής ταινίας ηχεί μια σειρήνα για 15 sec ώστε να προειδοποιεί τους εργαζομένους . οι 2 μεταφορικές ταινίες σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα και αυτό επιτυγχάνεται με την αλληλομανδάλωση τους. Όταν τεθεί σε λειτουργία ένας από τους δυο ταινιόδρομους Α ή Β τότε πριν από αυτόν τίθεται σε λειτουργία ο Γ ταινιόδρομος και μετά από 10 sec ο Α ή Β .Όταν ο Α ή Β ταινιόδρομος σταματήσει την λειτουργία του τότε ο Γ συνεχίζει να λειτουργεί για ακόμα 30 sec και μετά σταματάει . Ο έλεγχος λειτουργίας γίνεται από δυο διαφορετικές θέσεις με διάταξη 3 μπουτόν σε κάθε θέση : α) Μπουτόν – ταινιόδρομος Α β) » » Β γ) » STOP ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 1 3 Κινητήρας 30 KW , 50 Hz 40 HP , 60 A , δίκτυο : ΒF 40.000, τρίγωνο :ΒF 40.000 ,αστέρας : ΒF 25.000 2 3 Θερμικά RF9S242 Ισχύς για 380V,30 HP ,περ.ρευμ.28-42 Α 58,40€ 3 1 Τριπολικό διακόπτη 26033OES 63A/500V 99,80€ 4 m Καλώδιο ενέργειας AOSVV-U Διατομή 25 mm2 3€ 5 1 Πίνακας ΙΚΟ7 Διαστάσεις : 305 Χ 330 Χ 86 σειρές μια , αρ.στοιχειων 12+2 18,80€ 6 1 Μπουτόν START 3ST204-OAAZ1 πράσινο 10€ 7 3 Μπουτόν STOP 3SB203-OAAZI Κόκκινο 10€ 8 1 Σειρήνα για αναγγελία πυρκαγιάς 15€ 9 3 Ρέλε ισχύος 63A/500V 10 1 Βοηθητικός Η/Ν BG0022A 2 κλειστές και 2 ανοιχτές επαφές 18,90€ 11 3 χρονικό BT2N Ηλεκτρονικό χρονικό για εκκινητες Υ/Δ με 2 μεταγωγικές επαφές 64,10€ 12 m DPL μίνι κανάλια διατομής 30008 Διαστάσεις : 20 Χ 12 , μήκος 2,10 m 1,18€ 13 1 Ασφάλειες βραδείας τήξης 60Α ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ  (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κ4,1-4,2-4,3):1,5 ΚW ο καθένας ,cosφ=0,65 ,380 V, s= 10m. ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ : Ι=1500 W/1.73*380V*0.65I=3,5 A ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: 10 Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ : 2,5 mm2 ΘΕΡΜΙΚΟ : 3-5,5 Α ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : 25 Α/500 V ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ : ΔU=1.73*10*3,5*0.65/57*2,5=39,35/142,5=0,27V<11.4V ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Το συστημα μεταφοράς σιτηρών αποτελείται από τρεις ταινιόδρομους με τρεις ξεχωριστούς κινητήρες Μ1 , Μ2 , Μ3 ισχύος 1,5 ΗΡ S1 (START) και S2 (STOP) . Όταν πιέσουμε το μπουτόν S1 τίθενται σύγχρονος σε λειτουργία και οι τρεις ταινιόδρομοι .Όταν πιέσουμε το μπουτόν S2 όμως , τότε μετά από 5 sec σταματά ο ταινιόδρομος 3 , μετά από αλλα 5 sec ο ταινιόδρομος 2 και μετά από αλλα 5 sec ο ταινιόδρομος 1. Επίσης σε περίπτωση πτώσεις του θερμικού στον ταινιόδρομο 1 θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως και οι άλλοι δυο. Εάν συμβεί το ίδιο στον ταινιόδρομο 2 θα πρέπει να σταματήσει ο 3 αλλα ο ταινιόδρομος 1 να συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του .Και τέλος εάν πέσει το θερμικό στον ταινιόδρομο 3 , ο ταινιόδρομος 2 θα συνεχίσει τη λειτουργία του για 5 sec, ενώ για ακόμα 5 sec την λειτουργία του ο ταινιόδρομος 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 1 3 ΑΒΒ Κινητήρας 1.5 KW , 1500 rpm 2ΗΡ , ΙΡ 55 , κλάση F ΜΤ 90 L Cosφ = 0,79 Ονομαστικό ρεύμα 3,7 Α Τάση 400 V 167 € 2 3 Θερμικό τριπολικό AC TELEMECHANIQUE LR1-009307 Ισχύς για 350V,1.5 HP ,περ.ρευμ.2-3,5 Α 10 € 3 1 Τριπολικοί διακόπτες Geyer ES340 H 40 A 3 € 4 1 Πίνακας ΙΚΟ7 Διαστάσεις : 305 Χ 330 Χ 86 σειρές μια , αρ.στοιχειων 12+2 18,80€ 5 1 Μπουτόν START 3ST204-OAAZ1 πράσινο 10€ 6 1 Μπουτόν STOP 3SB203-OAAZI Κόκκινο 10€ 7 2 Ενδεικτική Κόκκινη λυχνία 3SDB1204 -6BC06 3€ 8 3 Ρελε ισχύος τριπολικοί ΑΒΒ 4ΚW 2A και 2Κ Α9 400V , AC3 , 22 € 9 1 Βοηθητικός Η/Ν Tesys Schneieder Λειτουργία ΑC1 CA3-KN 2,4 W Σύνθεση επαφών 4Α 42,62 € 10 10 Χρονικά λειτουργίας hager ΕΖ001 12 έως 48 V ac και dc /230 ac, καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 0,2 sec – 10 min, 1 επαφή αναστροφής 10 Α 250 V 30,23 € 11 m Καλώδιο ενέργειας 5 • 2,5 mm2 AOOSVV-U 0,254kgr/m , d=12,5 1,22€ 12 m Καλώδιο ενέργειας 4 • 2,5 mm2 AOSSVV-U 0,2140kgr/m , d=11,5 1€ 13 m DPL μίνι κανάλια διατομής 30008 Διαστάσεις : 20 Χ 12 , μήκος 2,10 m 1,18€ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κ5):5,5 ΚW ,cosφ=0,65 ,380 V, s= 15m. ΡΕΥΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ : Ι=5500 W/1.73*380V*0.65I=12,87 A ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: 20 Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ : 2,5 mm2 ΘΕΡΜΙΚΟ : 4-9 Α ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : 25 Α/500 V ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ : ΔU=1.73*15*12,87*0.65/57*2,5=217/142,5=1,5V<11.4V. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Στην εγκατάσταση μας υπάρχουν δεξαμενές νερού , οι οποίες γεμίζουν από ένα αντλητικό συγκρότημα που αναρροφά νερό από μια γεώτρηση . η λειτουργία της πλήρωσης των δεξαμενών γίνεται ως εξής : Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης πλήρωσης Β2 ( φλοτεροδιακόπτης ) στο πάνω σημείο που σημαίνει ότι η δεξαμενή είναι άδεια , τότε ανοίγει η βαβλίβα S1 , και μετά από 5 sec ανοίγει και η κεντρική βαλβίδα S0 ενώ συγχρόνως τίθεται σε λειτουργία και ο κινητήρας της αντλίας . Αφού η δεξαμενή γεμίσει και ενεργοποιηθεί ο διακόπτης Β1 τότε σταματά η λειτουργία της αντλίας ενώ συγχρόνως κλείνει και η κεντρική βαλβίδα S0 και μετά από 5 sec κλείνει και η βαλβίδα S1. Αντίστοιχα η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και με την πλήρωση της Β δεξαμενής . Σε περίπτωση που και οι δυο δεξαμενές είναι άδειες τότε δίνεται προτεραιότητα στην δεξαμενή Α και αφού ολοκληρωθεί η πλήρωση της τότε και μόνο τότε μπορεί να αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της Β δεξαμενής .Το ίδιο ισχύει και όταν η δεξαμενή β γεμίζει και η Α έχει αδειάσει δηλαδη διακόπτεται αυτόματα το γέμισμα της Β δεξαμενής και δίνεται προτεραιότητα στο γέμισμα της Α δεξαμενής . Για να κατανεμηθούν τα έξοδα λειτουργίας κάθε μηνός υπάρχουν και δυο ωρομετρητές οι οποίοι μετράνε πόση ώρα έχει τροφοδοτηθεί η κάθε δεξαμενή . Στο δίκτυο της παροχής από την αντλία υπάρχει και ένα δοχείο διαστολής και ένας πρεσοστάτης ο οποίος ελέγχει την πίεση και σε περίπτωση που ξεπεράσει μια επιτρεπτή τιμή τότε διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας . ΙΣΧΥΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤ’ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 1 1 Κινητήρας 5.5 KW 162L Ροπή Τ=0,07 kg • m2 Ονομαστικό ρεύμα 11,5 A Ρεύμα εκκίνησης 129 Α Τάση 400 V 400€ 2 3 Βαλβίδες 30 W , 25V 3 3 Θερμικό RF 25/10 Ισχύς για 380V,5.5 HP ,περ.ρευμ.4-9Α 27 € 4 2 Φλοτεροδιακόπτης 5 1 Τριπολικος διακόπτης 400V 07402 Ευαισθησία 30 mA , αριθμός στοιχείων 2 , Ιον = 63 Α 70,48€ 6 1 Πρεζοστάτης 7 4 Τερματικό θέσεως με 2 επαφές – 1 ανοιχτή και 1 κλειστή SIEMENS 35E30S0-1A 60€ 8 1 Δοχείο διαστολής 9 2 Ωρομετρητής 04694 Ένδειξη με 5 ακέραιους και 2 δεκαδικά , 1 μονάδα = 1 ώρα ,ακρίβεια 0,01 της ώρας , κατανάλωση 0,2 VA 29,50€ 10 1 Βοηθητικό ρελε SIEMENS λειτουργία AC1 5ΤΤ3055 Ue=230V , Ie=16A , ac 230V 30€ 11 2 Χρονικά λειτουργίας hager EZ001 12 έως 48 V ac και dc / 230 ac , καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 0,2 sec – 10 min , 1 επαφή ανάστροφης 10 Α 250 V 60,46€ 12 1 Εκκινητής κινητήρων ΑΒΒ , ισχύς κινητήρα ( 380 V ,50 Hz ) 5,5 KW ,περιοχή ρύθμισης θερμικού 4.5-6.5 DWA 1.2-6.5 Ονομαστική ισχύς AC3 , 380-400 V, DWA9=4 , DWA1Z=5.5KW ,ονομαστική ένταση 380-400 V , DWA9=9,DWA1Z=12(A),βαθμός προστασίας ΙΡ43 40€ 13 m Καλώδιο ενέργειας 4 • 2,5 mm2 AOSSVV-U 0,2140kgr/m , d=11,5 1€ 14 m DPL μίνι κανάλια διατομής 30008 Διαστάσεις : 20 Χ 12 , μήκος 2,10 m 1,18€ 15 1 Πίνακας ΙΚΟ7 Διαστάσεις : 305 Χ 330 Χ 86 σειρές μια , αρ.στοιχειων 12+2 18,80€ HΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Στο εργοστάσιο υπάρχει εγκαταστημένο ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 250kVA,το οποίο τίθεται αυτόματα σε λειτουργία για την κάλυψη των απαραίτητων αναγκών (φωτισμός ασφαλείας, κλιματισμός κ.λ.π.), σε περίπτωση που έχουμε διακοπή ρεύματος από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Η εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα που περιστρέφει τη γεννήτρια γίνεται μέσω μιας «μίζας» που βγαίνει κατόπιν εκτός μέσω ενός φυγοκεντρικού διακόπτη , αφού ο κινητήρας έχει «πάρει εμπρός» και οι στροφές του ανέλθουν στις 1000 στρ/min. Σε περίπτωση που επανέλθει το δίκτυο της Δ.Ε.Η. το Η/Ζ θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση 10 δευτερολέπτων συνεχούς λειτουργίας του δικτύου της Δ.Ε.Η. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Συχνότητα 50 Hz Φάσεις 3 Καλώδια 4 Στροφές 1500 rpm Τάση 240/400V Φαινομένη Ισχύς 250 kVA ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ Τα Η/Ζ πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της τεχνολογίας, ώστε να λύνουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης σε εργοστάσια, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τεχνικές και άλλες μονάδες. Θα πρέπει να έχουν υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία έτσι ώστε να εξασφαλίζουν όχι μόνο μεγάλη απόδοση αλλά και αυξημένη διάρκεια ζωής. Επίσης θα πρέπει η αντιπροσωπεία να παρέχει υπεύθυνο σέρβις και συνεχή κάλυψη με ανταλλακτικά. Οι γεννήτριες θα είναι μελετημένες έτσι ώστε να συνδυάζουν τη σωστή λειτουργία με την αντοχή στη χρήση. Ο πετρελαιοκινητήρας πρέπει να συνδέεται με τη γεννήτρια μέσω ελαστικού συνδέσμου και να εδράζονται σε ισχυρό χαλύβδινο πλαίσιο. Οι γεννήτριες ισχύος μέχρι 300 kVA θα πρέπει να στηρίζονται στο πλαίσιο με ελαστικές βάσεις, ενώ οι μεγαλύτερες στηρίζονται σε βασικές που τοποθετούνται ανάμεσα στο πλαίσιο και στο έδαφος. Το τεπόζιτο πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο και να επαρκεί για 8ωρη τουλάχιστον λειτουργία, απαραίτητος επίσης είναι και ο δείκτης στάθμης του καυσίμου καθώς και η τοποθέτηση στο πλαίσιο του συσσωρευτή. Τα Η/Ζ θα πρέπει να έχουν ψυγείο σχεδιασμένο για το κλίμα της χώρας για την οποία προορίζονται και φίλτρο αέρος κατάλληλο για δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Καλό ακόμα θα είναι να διαθέτουν ρυθμιστή στροφών μεγάλης ευαισθησίας κατάλληλο για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και σύμφωνο με τις προδιαγραφές BS 5514 PART 4, 1979, ISO 3046 / IV , 1978, CLASS A1. Έτσι θα μπορούν να επιτυγχάνουν αυτονομία στη χρήση και ευκολία στην εγκατάσταση και την λειτουργία. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Οι ηλεκτρογεννήτριες που χρησιμοποιούνται στα Η/Ζ πρέπει να καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές BS 5500 PAR 99( IEC 34-1), να έχουν προστασία τύπου ΙΡ 22( κατά DIN) και αντιπαρασιτική διάταξη κατά BS 800. Η ρύθμιση τάσης είναι +/- 2% από μηδέν έως πλήρες φορτίο σε οποιονδήποτε συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 0,1, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής στροφών +/- 4,5%. Κατά την απότομη επιβολή του πλήρους φορτίου, η τάση πρέπει να επανέρχεται στο +/- 3% του κανονικού μέσα σε 0,25 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 4999 PART 40.Η μόνωση των γεννητριών είναι κλάσεως Η . Οι γεννήτριες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να αντέχουν εντάσεις εκκίνησης μοτέρ από 225% έως 300% της ονομαστικής έντασης με συντελεστή ισχύος μηδενικό. Τέτοια φορτία μπορούν να διατηρηθούν για 10 δευτερόλεπτα. Καλό θα είναι οι γεννήτριες να είναι αυτοδιεγειρόμενες και αυτό ρυθμιζόμενες. Τέλος, ο βαθμός απόδοσης τους να είναι τέτοιος ώστε το Η/Ζ να μπορεί να αποδώσει την ονομαστική του ισχύ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η/Ζ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ: Η εκκίνηση και η παύση της λειτουργίας του Η/Ζ είναι αυτόματη, ανάλογα με τις διακοπές ή την ακαταλληλότητα της ποιότητας του ρεύματος της Δ.Ε.Η. Επίσης αυτόματη, είναι και η μεταγωγή των φορτίων από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. στην γεννήτρια και η αναμεταγωγή των φορτίων από την γεννήτρια στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. μετά την αποκατάσταση της ποιότητας του ρεύματος της Δ.Ε.Η. και στις τρεις φάσεις. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ανθρώπινης επέμβασης για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω λειτουργιών. 2.ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τάση : 220/380V - 231/400V Συχνότητα : 50 Hz Φάσεις : 3 Καλώδια : 4 Στροφές : 1500 rpm Οι παραπάνω αποδόσεις ισχύος όλων των Η/Ζ νοούνται για συνεχή λειτουργία, με περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10%, για λειτουργία μιας ώρας ανά δώδεκα ώρες. Όλα τα Η/Ζ μπορούν να παραδοθούν και για συχνότητα 60 Ηz , 1800 rpm, Οπότε οι παραπάνω αποδόσεις ισχύος αυξάνονται κατά 20% συν το περιθώριο υπερφορτίσεως. Όπου υπάρχει περίσσεια ισχύος στον κινητήρα, την περιορίζουμε με αναρύθμιση της αντλίας καυσίμου στα όρια της απορροφούμενης από την γεννήτρια ισχύος. Τα Η/Ζ με αύξοντα αριθμό 1,2,3,4,5,6 και 7 φέρουν κινητήρες φυσικής αναπνοής χωρίς TURBO, ενώ τα υπόλοιπα φέρουν κινητήρες τεχνικής αναπνοής με TURBO. 3.ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΗ Ένα Η/Ζ είναι κατάλληλο τόσο σαν βασική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , όσο και σαν εφεδρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιείται για την άμεση και αυτόματη ρευματοδότηση της εγκατάστασης κατά την ξαφνική διακοπή του ρεύματος ή της ακαταλληλότητας έστω και σε μία φάση του δικτύου της Δ.Ε.Η. Αναλαμβάνει αμέσως και αυτόματα τα φορτία της κατανάλωσης και αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. 4.ΘΕΣΗ Το Η/Ζ πρέπει να τοποθετείται σε πλούσια αεριζόμενο μηχανοστάσιο. Σαν αυτόματη εφεδρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , μεσολαβεί μεταξύ της παροχής του ρεύματος της πόλεως και του πίνακα διανομής της εγκατάστασης, του οποίου το συνολικό φορτίο των καταναλωτών δεν πρέπει να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του Η/Ζ. Διαφορετικά, θα πρέπει απαραίτητα να γίνει διαχωρισμός των γραμμών ανάγκης, τις οποίες θα τροφοδοτεί το Η/Ζ και το άθροισμα των φορτίων τους θα είναι μικρότερο της ονομαστικής ισχύος της γεννήτριας. 5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Το Η/Ζ μεσολαβεί μεταξύ του πίνακα ρευματοδοτήσεως και του πίνακα διανομής. Η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της Δ.Ε.Η. επιτηρείται διαρκώς από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του Η/Ζ και εφόσον οι τρεις φάσεις έχουν κανονική τάση, καταλήγει στον πίνακα διανομής προς τροφοδότηση των καταναλωτών. - Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας του ρεύματος της Δ.Ε.Η., σε μία ή περισσότερες φάσεις, διεγείρεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο διακόπτει παντελώς τη ρευματοδότηση μέσω του δικτύου της Δ.Ε.Η. Ταυτόχρονα, θέτει σε λειτουργία το Η/Ζ και αναλαμβάνει τα φορτία της κατανάλωσης. - Μετά την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας και των τριών φάσεων του δικτύου της Δ.Ε.Η. , το Η/Ζ διακόπτει την ρευματοδότηση της εγκατάστασης μέσω της γεννήτριας και αναμεταγάγει τα φορτία της κατανάλωσης στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Μετά από την αναμεταγωγή ,το Η/Ζ εργάζεται επί μερικά λεπτά χωρίς φορτίο για να αποψυχθούν τα κρίσιμα στοιχεία του. Τέλος, η λειτουργία του διακόπτεται αυτόματα και παραμένει σε εφεδρική ετοιμότητα. - Σε περίπτωση μη επιτυχούς εκκίνησης του Η/Ζ υπάρχει σύστημα δύο ακόμη αυτόματων επαναληπτικών προσπαθειών εκκίνησης. Εάν τελικά δεν εκκινήσει το Η/Ζ, δίνεται ισχυρό ακουστικό και οπτικό σήμα προς ειδοποίηση του χειριστή, για τον έλεγχο και την εκκίνηση μέσω του χειροκίνητου συστήματος. 6.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ Το Η/Ζ παραδίδεται πλήρες και έτοιμο προς εγκατάσταση και φέρει ενσωματωμένα ή χωριστά παραδιδόμενα τα παρακάτω μέρη και παρελκόμενα: 1.τον πετρελαιοκινητήρα 2.την ηλεκτρογεννήτρια 3.τον ελαστικό σύνδεσμο και το συνδεσμοθάλαμο 4.τον πίνακα ελέγχου του πετρελαιοκινητήρα 5.τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού 6.την διπλή αντικραδασμική βάση 7.τους συσσωρευτές εντός ειδικού ξύλινου κιβωτίου-θήκης 8.το εξαρτημένο σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών από το ρεύμα της γεννήτριας και του κινητήρα 9.το επικουρικό ανορθωτικό συντηρητικό σύστημα φόρτισης των συσσωρευτών μέσω του ρεύματος της Δ.Ε.Η. 10.την δεξαμενή καυσίμων μαζί με τα όργανα 11.τον αποσιωπητήρα 12.έναν εύκαμπτο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων μήκους 50 - 80 cm 13.μία καμπύλη απαγωγής καυσαερίων 14.έναν κοινό σωλήνα απαγωγής καυσαερίων μήκους 2 μέτρων 15.τα βοηθητικά καλώδια μεταξύ του ηλεκτρολογικού πίνακα και των διαφόρων συσκευών του Η/Ζ 16.τα άγκιστρα στερέωσης του Η/Ζ 17.μία σειρά εργαλείων συντήρησης τεμάχια 10 18.ένα βιβλίο οδηγιών στην ελληνική γλώσσα 19.τρία ηλεκτρολογικά σχέδια του ηλεκτρολογικού πίνακα 20.ένα βιβλίο οδηγιών του π/κινητήρα στην αγγλική 21.ένα βιβλίο οδηγιών της η/γεννήτριας 22.πιστοποιητικό δοκιμών του Η/Ζ ως συνημμένο αντίγραφο ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Α/Α ΠΟΣΟΤ. ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TIMH 1 1 Μίνι ρελέ ισχύος 3RT13 IG-1BB40 24 VDC 2 1 Μίνι ρελέ ισχύος 3RT15 IG-1BB40 24 VDC 3 1 Βοηθητικό ρελέ 3RH122-1AP000 220 VAC 4 1 Βοηθητικό ρελέ 3RH113I-1BB40 220 VAC 5 2 Χρονικά 3RP1531-IAQ30 24 VDC 25€ 6 1 Φυγοκ .διακόπτης 1000 rpm 7 2 Λυχνίες 3SB32 12-6AA20 Κόκκινο, κίτρινο 24 VDC 1€ 8 1 Μπουτόν STOP 3SB203-OAAZI Κόκκινο 10€ Υποσημείωση: Ο μετρητής θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό τοίχο του χώρου παραγωγής για να έχουμε μικρή πτώση τάσης. Επειδή η απόσταση των κινητήρων από τον γενικό πίνακα είναι πολύ μικρή, οι πτώσεις τάσεις των αγωγών ΔU θεωρούνται αμελητέες. Η ολική ένταση του ρεύματος που φτάνει στον πίνακα είναι: Ιολ = Ικ1+Ικ2+Ικ3,1+Ικ3,2+Ικ3,3+ΙΚ4,1+Ικ4,2+Ικ4,3 +Iκ5 = 249,49Α. Λαμβάνοντας υπόψη σαν συντελεστή ταυτοχρονισμού 0,9 (λόγω του ότι έχουμε βιομηχανική εγκατάσταση) τότε : Ιολ = 0,9 * 249,49 = 224,541Α. Από όπου και προκύπτει η ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή παροχής ίση με 50 mm2 και η ονομαστική ένταση ασφάλειας είναι 100 Α. Τέλος , η διατομή του ουδέτερου αγωγού είναι 25 mm2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ Ένας από τους βασικούς στόχους της μελέτης της εγκατάστασης ηλεκτρικής ισχύος είναι η μείωση με λογικά μέσα τη χρέωση της ενέργειας . Η χρέωση των καταναλωτών μέσης τάσης Μ.Τ. είναι μηνιαία όπως δείχνουν οι παρακάτω πίνακες .Προσφέρονται 2 τιμολόγια για βιομηχανική χρήση , τα 1) Τιμολόγιο Γ21/Β42 (με μετρητή άεργου ισχύος) 2) Τιμολόγιο Γ22/Β41 (χωρίς μετρητή άεργου ισχύος) Και η εκλογή ενός από τα δύο γίνεται από τον καταναλωτή από μελέτη του μηχανικού ,όπου βασικό ρόλο παίζει ο συντελεστής φόρτισης ή χρησιμοποίησης m (μέση προς μέγιστη ισχύ ) . Συνήθως , μια m > 0.45 , δηλαδή για εργοστάσια με περισσότερη από μιάμιση βάρδια (> 12 h ) συμφέρει το τιμολόγιο Β1/Β .
Το ποσό χρέωσης είναι ένα διώνυμο που περιέχει την ενέργεια και τη χρεωστέα ζήτηση ισχύος (Χ.Ζ.)Ενέργεια είναι η διαφορά των μηνιαίων ενδείξεων του μετρητή ενέργειας σε ΚWh.

Η χρεωστέα ζήτηση είναι συνάρτηση
 Της μέγιστης ζήτησης (Μ.Ζ.)
 Του μηνιαίου συντελεστή ισχύος (cosφ)
 Του συντελεστή φόρτισης ή χρησιμοποίησης m και
 Της μέγιστης ζήτησης ισχύος μ κατά τις ώρες αιχμής (11.00 – 14.00 και 17.00-21.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής )


Στις τιμολογήσεις ισχύουν στη ΔΕΗ οι ακόλουθοι ορισμοί , που χρησιμοποιούνται και διεθνώς :

 Ισχύς ή ζήτηση Ισχύος : λαμβάνεται η ισχύς τετάρτου .Αυτή μετριέται από μετρητή ισχύος τετάρτου . έιναι η ενέργεια (KWh )σε ένα τέταρτο της ώρας επί 4. Είναι , δηλαδή , η μέση ισχύς σε ένα τέταρτο της ώρας .
 Συντελεστής Ισχύος (Σ.Ι.) :προσδιορίζεται από τις ενδείξεις δύο μετρητών , του μετρητή ενέργειας W σε KWh και του μετρητή αέργου ενέργειας , Q σε kVARh . Ο μετρητής αέργου ενέργειας ολοκληρώνει την άεργο ισχύ στο χρόνο. Ισχύει :
Cosφ = W / W2 + A2 = μηνιαίο cosφ, όπου W σε kWh/μήνα, Α σε kvar / μήνα.
Μέγιστη Ζήτηση ΜΖ , είναι το μέγιστο των ισχυών τετάρτου κατά τη διάρκεια του μήνα. Υπάρχει και η μέγιστη ζήτηση μ κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.

 Συντελεστής χρησιμοποίησης ή συντελεστής φόρτισης m : είναι η μέση προς τη μέγιστη ισχύ.
m = W / 30 * 24 * ΜΖ


 Η Χρεωστέα Ζήτηση : υπολογίζεται από τη μέγιστη ζήτηση χωρίς να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής m παρά μόνο ο συντελεστής ισχύος cosφ.

ΧΖ = ΜΖ * 0,85 / cosφ


ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Η μείωση της χρέωσης γίνεται :
- αυξάνοντας το μηνιαίο συντελεστή ισχύος, διορθώνοντας το cosφ μέχρι π.χ. 0,9.
- μεγιστοποιώντας το συντελεστή χρησιμοποίησης m.Αυτό μειώνει τη μέγιστη ζήτηση.
- τοποθετώντας το μέγιστο ζήτησης εκτός των ωρών αιχμής.
- εκλέγοντας το κατάλληλο τιμολόγιο.
- κάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο συντελεστής χρησιμοποίησης διορθώνεται προγραμματίζοντας την παραγωγή ενός εργοστασίου.
Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να γίνει :
- Με αποδοτικά μηχανήματα και αποδοτικό φωτισμό,
- Παρακολούθηση της λειτουργίας και της απόδοσης των μηχανημάτων καθώς και τη διόρθωση τους,
- Εκλέγοντας το σωστό μέγεθος κινητήρων,
- Με μεγαλύτερο μετασχηματιστή στον υποσταθμό του καταναλωτή,
- Αποφεύγοντας περιττές λειτουργίες , με αποδοτική διόρθωση της παραγωγής.

ΙΣΧΎΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (KW)
ΓΚΑΡΑΖ
Κ1 5,1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
Κ3,1 30
Κ3.2 30
Κ3,3 30
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ
Κ4,1 1,5
Κ4,2 1,5
Κ4,3 1,5
ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ
Κ2 1,5
ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Κ5 5,5
ΣΥΝΟΛΟ 106,6

IΣXYΣ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟΥ (KW)
ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ 106,6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ 5,2
ΣΥΝΟΛΟ 111,8Αντιστάθμιση Συντελεστή Ισχύος (cosφ)


Ο όρος ¨αντιστάθμιση συντελεστή ισχύος¨ χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις αναγκαίες λειτουργίες για μείωση της αέργου ισχύος που απορροφά η εγκατάσταση από το δίκτυο. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η κατά το δυνατόν ταύτιση της ενέργειας που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει με αυτήν που παρέχεται από την Δ.Ε.Η. . Η εξομάλυνση αυτή μας μεταφέρει άμεσα σε χαμηλότερη χρέωση , όπως είναι ορισμένα από την Δ.Ε.Η. και εξαρτώνται από την τιμή του συντελεστή ισχύος (cosφ) του καταναλωτή.


Παρατίθενταί τιμολόγια βιομηχανικής χρήσης

3) Τιμολόγιο Γ21/Β
Τετραμηνιαία χρέωση
Πάγιο: 4,20 €
Ενέργεια: όλες οι kWh 0,09612Ε/kWh
Ελάχιστη χρέωση: Το πάγιο


2) Τιμολόγιο Γ22/Β
Μηνιαία χρέωση
Πάγιο: 2,08€
Ισχύς: 1,5512E/kWh
Ενέργεια: όλες οι kWh 0,07217E/kWh
Ελάχιστη τιμή χρεωστέας ζήτησης: 18kW
Ελάχιστη χρέωση: Το πάγιο και η ισχύς των 18kW


3) Τιμολόγιο Γ23/Β
Τετραμηνιαία χρέωση
Πάγιο:
Ενέργεια: ωράριο ¨κανονικής χρέωσης¨ 0,11813€/kWH
ωράριο ¨μειωμένης χρέωσης¨ 0,03661€/kWh
Ελάχιστη χρέωση: (ΣΙ)* 1,4628€
όπου ΣΙ η συμφωνημένη ισχύς


Το τρίγωνο ισχύος στην δεδομένη περίπτωση για cosφ = 0,65 και γωνία φ = 51,170

Στόχος είναι να μετατραπεί αυτό το τρίγωνο σε ένα νέο, με cosφ = 0,85 και γωνία φ = 31,790 . Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση πυκνωτών στην είσοδο της κατανάλωσης.

Η μαθηματική σχέση που δίνει την άεργο ισχύ Q που πρέπει να καλυφθεί είναι:

Q = Pολ * (tanφαρχ - tanφτελ)

οπού
Q: η άεργος ισχύς που θα αντισταθμιστεί
Pολ: η συνολική εγκατεστημένη ισχύς
φαρχ = η αρχική γωνία
φτελ = η τελική γωνία

Εκτελώντας τις πράξεις η ζητούμενη Q βρίσκεται ίση με 22360 kVAR. Από τον τιμοκατάλογο της εταιρίας ΑΒΒ επιλέγονται τα κάτωθι υλικά

ΕΠΙΛΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ COSΦ


ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ (Euro)
Πυκνωτής LVCP-7 3 342,63€
Επιτηρητής δικτύου RVT6 1 586,94€
Ρυθμιστής αέργου ισχύος RVC RVC6 1 381,51€
Tτηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος ζεύξης πυκνωτών UA UA63-30-00-R 1 149,67€
Γενικό σύνολο 1460,31€


ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
Κατόπιν της κοστολόγησης των υλικών εξίσου μεγάλη σημασία έχει η εύρεση του χρόνου απόσβεσης αυτής της δαπάνης. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπολογισθεί το μηνιαίο κόστος με το προηγούμενο cosφ και να συγκριθεί με το αντίστοιχο του νέου cosφ.

Εύρεση συνολικού κόστους για cosφ=0,65

Από το τιμολόγιο του καταναλωτή βρίσκουμε τα κάτωθι στοιχεία:

Ενεργός μέτρηση (ΩΧΒ) : 3280W
Άεργος μέτρηση: 4080VAR
Καταμετρηθείσα μέγιστη ζήτηση: 86
Ημέρες καταμέτρησης : 30
Πάγιο (για τιμολόγιο κατηγορίας Γ22Β): 2,08€
cosφ = 0.627
Κόστος κιλοβατώρας: 0,07217€/kWh
Ισχύς: χρεωσταία ζήτηση 1,5512 €/kWh

Βάσει αυτών των στοιχείων γίνονται οι παρακάτω υπολογισμοί

tanφ = Άεργος μέτρηση / Ενεργός μέτρηση = 4080/3280 =1,2439

Συντελεστής προσαρμογής = 0,85 / cosφ =0,85 / 0,65 =1,307

Χρεωσταία μέγιστη ζήτηση = Καταμετρηθείσα μέγιστη ζήτηση * συντελεστής προσαρμογής * ημέρες καταμέτρησης / 30 = 86 * 1,307 * 30 / 30 = 112,4

Συντελεστής χρησιμοποίησης = ΩΧΒ * 100 / Καταμετρηθείσα μέγιστη ζήτηση * ώρες ημέρας * ημέρες καταμέτρησης = 3280 * 100 / 86 *24 * 30 = 5,3%
Σημειώνεται ότι ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι πολύ μικρός για να δικαιολογεί έκπτωση στο τιμολόγιο.

Αξία ενέργειας: ΩΧΒ * Κόστος κιλοβατώρας = 3280 * 0,07217 = 236,72€

Αξία ισχύος; Χρεωσταία μέγιστη ζήτηση * χρεωσταία ζήτηση = 116,6 * 1,5512 = 180,87 €

Συνολικό κόστος = Πάγιο + αξία ενέργειας + αξία ισχύος = 2,08 + 236,72 + 180,87 = 419,67 €

Εύρεση συνολικού κόστους για cosφ=0,85


Ενεργός μέτρηση (ΩΧΒ) : 3280W
Άεργος μέτρηση: 4080VAR
Καταμετρηθείσα μέγιστη ζήτηση: 86
Ημέρες καταμέτρησης : 30
Πάγιο (για τιμολόγιο κατηγορίας Γ22Β): 2,08 €
cosφ = 0.85
Κόστος κιλοβατώρας: 0,07217€/kWh
Ισχύς: χρεωσταία ζήτηση 1,5512€ /kWh

Βάσει αυτών των στοιχείων γίνονται οι παρακάτω υπολογισμό

Συντελεστής προσαρμογής = 0,85 / cosφ =0,85 / 0,85 =1

Χρεωσταία μέγιστη ζήτηση = Καταμετρηθείσα μέγιστη ζήτηση * συντελεστής προσαρμογής * ημέρες καταμέτρησης / 30 = 86 * 1 * 30 / 30 = 86


Συντελεστής χρησιμοποίησης = ΩΧΒ * 100 / Καταμετρηθείσα μέγιστη ζήτηση * ώρες ημέρας * ημέρες καταμέτρησης = 3280 * 100 / 86 *24 * 30 = 5,3%
Σημειώνεται ότι ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι πολύ μικρός για να δικαιολογεί έκπτωση στο τιμολόγιο.

Αξία ενέργειας: ΩΧΒ * Κόστος κιλοβατώρας = 3280 * 0,07217 = 236,72 €

Αξία ισχύος; Χρεωσταία μέγιστη ζήτηση * χρεωσταία ζήτηση = 86 * 1,5512 = 133,4€

Συνολικό κόστος = Πάγιο + αξία ενέργειας + αξία ισχύος = 2,08 + 236,72 + 133,4 = 372,2 €
Η μηνιαία διαφορά των δύο τιμολογίων είναι ίση με 47,52 €. Η απόσβεση του κεφαλαίου θα γίνει σε 1460,31 / 47,52 = 31 μήνες , δηλαδή σε 2 χρόνια και 7 μήνες. Το χρονικό περιθώριο είναι μικρότερο των 7 ετών, άρα η αντιστάθμιση είναι συμφέρουσα.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ


Το βασικό είδος πυρασφάλειας που χρησιμοποιείται είναι εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού νερού ( Sprinkler ) και εφεδρικά χρησιμοποιούνται κινητούς πυροσβεστήρες μηχανικού ατμού.

Το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία των επικίνδυνων χώρων. Ως επικίνδυνοι χώροι θεωρούνται χώροι όπως η αποθήκη, το λεβητοστάσιο της κεντρικής θέρμανσης, ο χώρος τοποθέτησης των καυσίμων και τα μηχανοστάσια.

Εγκατάσταση Sprinkler είναι μία αυτόματη εγκατάσταση για την προστασία χώρων, όπου συνήθως υπάρχει μεγάλη συρροή ανθρώπων, αποτελούμενη από σωληνώσεις που φέρνουν νερό στο σημείο της φωτιάς.
Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σε άμεση ετοιμότητα και ενεργοποιούνται πάνω από μια ορισμένη θερμοκρασία ( συνήθως 70 βαθμούς Κελσίου ). Το νερό φτάνει στο σημείο που χρειάζεται και δίνεται ταυτόχρονα συναγερμός ( δηλ. έχουμε πυρόσβεση και πυρανίχνευση μαζί ).
Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι :
Α. Η επιφάνεια δράσης της εγκατάστασης σε m2.
Β. Η διάρκεια λειτουργίας κατά την κατάσβεση σε min.
Γ. Η κάλυψη της προστατευόμενης επιφάνειας από νερό σε mm/min.
Δ. Η μέγιστη επιφάνεια προστασίας ανά Sprinkler σε m2.
Μια εγκατάσταση Sprinkler αποτελείται από τα κάτωθι :
Το σύστημα σωληνώσεων που ξεκινά από το αντλιοστάσιο και φθάνει σε όλους τους προς κάλυψη χώρους. Διαιρείται σε ομάδες. Κάθε ομάδα έχει βάνα ελέγχου, που μπορεί να είναι υγρή ή ξηρά.
Κάθε ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερα από 1000 Sprinkler για υγρή εγκατάσταση και 500 για ξηρά.
Η ταχύτητα του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m / sec και η πίεση στην όλη εγκατάσταση να μην υπερβαίνει τα 10 bars.
Ο αριθμός και η κατανομή των κεφαλών Sprinkler εξαρτώνται από το είδος αυτών, τα δομικά δεδομένα του χώρου, το ύψος των στοιβαγμένων υλικών και από διάφορα άλλα στοιχεία που μπορούν να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Τα Sprinkler στην ουσία είναι θερμικές βάνες που όταν ανοίξουν διασκορπίζουν το νερό σαν βροχή. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι :
Α. Αμπούλας
Β. Ευτήκτου κράματος
Γ. Ευτήκτου κρυστάλλου άλατος ή χημικού τύπου
Η θερμοκρασία διέγερσης των Sprinkler πρέπει να είναι όσο πιο χαμηλά για να μπορούν να σβήσουν μια πυρκαγιά ‘εν τω γεννάσαι’ όμως να μην θέτουν άσκοπα το όλο σύστημα σε λειτουργία χωρίς να υπάρχει λόγος.
Κανονικά δεν πρέπει η θερμοκρασία των Sprinkler να υπερβαίνει του 50 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη θερμοκρασία του χώρου.
Το νερό για την τροφοδοσία του συστήματος εξασφαλίζεται από δεξαμενή νερού.
Η δεξαμενή πρέπει να συνδέεται με ανεξάντλητη πηγή νερού.


Σε χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου η απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας διακλάδωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m. και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια τα 9 m2 ανά καταιονιστή.

Προκειμένου για μικρό αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού, που εξυπηρετεί μέχρι 6 κεφαλές καταιονιστών και ο χώρος είναι απομονωμένος, γίνεται σύνδεση απ’ ευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου. Η απαίτηση για τον προστατευόμενο χώρο είναι 6 λίτρα ανά λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου με την απαιτούμενη πίεση για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINGLER)
A. ΓΕΝΙΚΑ
Υποβάλλονται συνημμένο σχέδιο ,στο οποίο απεικονίζεται το μελετηθέν αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού (SPRINGLER), η μελέτη χειροκίνητου συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς , τα φωτιστικά σώματα ασφάλειας και το συστημα αναγγελίας πυρκαγιάς .
Η μελέτη βασίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 της 3/81 Πυρ. Διάταξης ,όπως τροποποιήθηκε με τις 3Γ/1995 .Επίσης έχει ληφθεί υπ’ όψη το παράρτημα Γ της 3/81 Πυρ. Διάταξης ,που αναφέρεται σε βασικά στοιχεία εγκαταστάσεως αυτόματου συστήματος καταιονισμού νερού (SPRINGLER).

B. ΕΙΔΙΚΑ
I. Τύπος εγκατάστασης καταιονισμού – SPRINGLER SYSTEM

Οι καταιωνιστές είναι ΥΓΡΟΎ ΤΎΠΟΥ (οι σωληνώσεις περιέχουν διαρκώς νερό υπό πίεση )

II. Χώροι που καλύπτονται με SPRINGLER


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΏΡΟΥ ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) ΥΨΟΣ (m)
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 69 6,5
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 9 4

ΣΥΝΟΛΟ :78 m2

Με βάση τα δεδομένα παραρτήματος Γ της 3/81Πυρ.Διάταξης και της επικινδυνότητας των χώρων θα υπολογισθεί ο αριθμός των καταιονιστών. Το εργοστάσιο κατατάσσεται στους χώρους υψηλού κινδύνου, η απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας διακλάδωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια τα 9 m2 ανά καταιονιστή.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤ/ΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΛ/ΣΗΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 8 2 2
ΓΡΑΦΕΙΑ 1 9 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο
III. ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για μικρό αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού όπως το δικό μας που εξυπηρετεί μέχρι 10 κεφαλές καταιονιστών και ο χώρος είναι απομονωμένος γίνεται σύνδεση με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου. Η απαίτηση για τον προστατευόμενο χώρο είναι 6 λίτρα νερό ανά λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου με την απαιτούμενη πίεση για την σωστή λειτουργία του συστήματος. Η μέγιστη κάλυψη κατά τον τρόπο αυτό για 78 τετρ. μέτρα χώρου : 78 * 10 = 780 λίτρα ανά λεπτό.
Διάρκεια λειτουργίας του συστήματος σε λεπτά : 60 min.
Ποσότητα νερού ανά καταιονιστή : 55 λίτρα ανά λεπτό.
Το βασικό και σύνηθες μέγεθος χρησιμοποιούμενων καταιονιστών που χρησιμοποιούμε και τώρα είναι 1/2” (12,7 mm) και η παροχή που δίνει είναι 55 λίτρα ανά λεπτό.
Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης χωρητικότητας της αποθήκης νερού για τους προς προστασία χώρους θεωρούμε ότι θα εργαστούν συγχρόνως 10 καταιονιστές.
Χωρητικότητα Αποθήκης Νερού σε m3 = Χρόνος Λειτουργίας * Παροχή Καταιονιστή * Αριθμός Καταιονιστων / 1000 =>V (m3 ) = 30 * 55 * 10 / 1000 =>
V = 16,5 m3 .

Περίπτωση εγκατάστασης μόνο με καταιονιστές :
Πραγματική χωρητικότητα δεξαμενής : 18 m3
Διαστάσεις : μήκος = 2m, πλάτος = 3m, ύψος = 3m.
Η αποθήκη νερού συνδέεται με ανεξάντλητη πηγή νερού από υδροδοτικό δίκτυο πόλης.
IV. Δίκτυο σωληνώσεων
Για την τροφοδοσία των καταιονιστών συντηρεί μια προκαθορισμένη πίεση που ελέγχεται από ένα πιεζοστάτη υψηλής στάθμης . Σε περίπτωση μικρών απωλειών π.χ. από διαρροές του δικτύου ενεργοποιείται η βοηθητική αντλία (Jockey).

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ


Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι συσκευές πρώτης βοήθειας μικρού βάρους
( περίπου μέχρι 20 κιλά ) που εκτοξεύουν κατασβεστικό υλικό ( γόμωση του πυροσβεστήρα ). Κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να αναγράφει ανεξίτηλα στο κέλυφός του τα στοιχεία του κατασκευαστή, το έτος κατασκευής και την πίεση δοκιμής . Σε ειδική πινακίδα θα αναφέρεται ο χαρακτηρισμός του πυροσβεστήρα και η ποσότητα γόμωσης, αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας, οι κατηγορίες πυρκαγιάς και αν είναι κατάλληλος ή όχι για ηλεκτρικό ρεύμα.


Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν σε ειδικά συστήματα αναρτήσεως σε ύψος 1,5 m περίπου από το έδαφος . Αποτελούνται βασικά από 3 μέρη :
Το σώμα που είναι το δοχείο όπου αποθηκεύεται η κατασβεστική ουσία , τον μηχανισμό ενεργοποίησης του πυροσβεστήρα και το σύστημα εκτόξευσης .
Η πίεση που αναπτύσσεται σε έναν πυροσβεστήρα για να επιτευχθεί η εκτόξευση του πυροσβεστικού υλικού ονομάζεται πίεση λειτουργίας .
Η πίεση αυτή που εξαρτάται από τη ποσότητα του προωθητικού αερίου και τον ελεύθερο όγκο μέσα στο σώμα , δεν υπερβαίνει τα 20bar και συνήθως κυμαίνεται από 12 έως 15 bar. Το σώμα του πυροσβεστήρα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους ,είναι κυλινδρικό και φέρει πρόσθετη βάση για προστασία από χτυπήματα . Ελέγχεται σε υδραυλική πίεση διπλάσια της πίεσης λειτουργίας και πρέπει να έχει πίεση θραύσης τουλάχιστον 5πλάσια της τελευταίας .

Ο μηχανισμός ενεργοποίησης είναι κατασκευασμένος από υλικό που αντέχει στη διάβρωση και συνήθως βρίσκεται στην κεφαλή του πυροσβεστήρα που και αυτή κατασκευάζεται από ανοξείδωτο υλικό . το σύστημα εκτόξευσης μπορεί να διακόπτει και να επαναλαμβάνει κατά βούληση την εκτόξευση για καλύτερη εκμετάλλευση της γόμωσης .

Ο πυροσβεστήρας μηχανικού αφρού φέρουν διάλυμα κατάλληλης αφροποιητικής ουσίας Η εκτόξευση αυτή πετυχαίνεται με τη βοήθεια κάποιου αδρανούς αερίου υπό πίεση που απελευθερώνεται από το φιαλίδιο ,εντός η εκτός του πυροσβεστήρα .Για να παραχθεί ο αφρός , το μίγμα διέρχεται από ειδικής μορφής ακροφύσιο της όπου αναμειγνύεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα και τελικά εκτοξεύεται αφρός .Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διόγκωση
Και ταυτόχρονα ικανοποιητική απόσταση εκτόξευσης .

Στο εργοστάσιο θα χρησιμοποιηθεί φορητός πυροσβεστήρας μηχανικού αφρού με ονομαστική γόμωση 10 λίτρα, επιτρεπόμενη απόκλιση -0,2 λίτρα και μέγιστο επιτρεπόμενο υπόλοιπο μετά τη χρήση υπό συνήθη χειρισμό 0,8 λίτρα.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ Α: Καταπνίγουν και υγραίνουν
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Β: Επιπλέει και πνίγει τη φωτιά
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Γ: Αφρός αγώγιμος
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ : 25-35 πόδια
ΜΕΣΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ : Πομφόλυγες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ : 60 s
ΨΥΧΕΙ :ΝΑΙ
ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ : Αέρια αντιδράσεως ,φυσίγγια CO2 , Αέρας ή Άζωτο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Αναγόμωση κάθε χρόνο ,ζύγισμα κάθε εξάμηνο , Έλεγχος κάθε εξάμηνο .
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1) ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 196 m2
2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 1
3)ΟΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1ΟΡΟΦΟΣ :
ΙΣΟΓΕΙΟ : 196 m2

5) ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ


6) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : 1 ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

Η ΕΞΟΔΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3

1) ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ :
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ

9)ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ : ΝΑΙΓ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• 10 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 111,8 ( ΚW )

1) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

• ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΙ
• ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙ
• ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Δ)ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η/Ζ


Ε) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ –ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΌΛΑ ΑΚΑΥΣΤΑ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Η/Ζ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΣΤ) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1) ΕΚ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
2) ΕΞ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
3) ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ Ή ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ


ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΑΙ
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΨΥΞΗ ΝΑΙ
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΝΑΙ


ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΑΙ

• ΑΥΤΟΜΑΤΟ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ 4ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑΑ/Α ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ Ή ΜΕΣΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1 ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 12χλγ P Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού ΑΝΑ 12ΜΗΝΟ
2 ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 25χλγ P Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού ΑΝΑ 12ΜΗΝΟ
3 ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6χλγ P Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού ΑΝΑ 12ΜΗΝΟ
4 ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12χλγ P Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού ΑΝΑ 12ΜΗΝΟ
5 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 6χλγ C Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού και χιόνος ΑΝΑ 12ΜΗΝΟ
6 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΟΡΗΤΟΣ 6χλγ C Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού και χιόνος ΑΝΑ 6ΜΗΝΟ
7 ΚΑΤΕΟΝΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ SPRINGLER C 10 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού και χιόνος ΑΝΑ 6ΜΗΝΟ
8 ΑΦΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ WF 4 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αεριού ΑΝΑ 6ΜΗΝΟ


ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΙΩΣΗΣ


Η μέθοδος της γείωσης ( ουδετέρωση ή άμεση γείωση ) που εμφανίζεται στις εγκαταστάσεις κάθε περιοχής καθορίζεται από τη Δ.Ε.Η.
Στο εργοστάσιο εφαρμόζεται η ουδετέρωση , η οποία εφαρμόζεται σε όλη τη λοιπή χωρά πλην της Αττικής.
Στη θέση εγκατάστασης κάθε μετρητή ή ομάδας μετρητών πρέπει να φτάνει ένας αγωγός γείωσης που θα συνδέεται προς το κατάλληλο ηλεκτρόδιο γείωσης.
Η γείωση και ο αγωγός σύνδεσης πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά άρθρα του ΚΕΗΕ.
Τονίζεται ιδιαίτερα η σύσταση του κανονισμού για την κατασκευή θεμελιακών γειώσεων, οι οποίες παρέχουν την καλύτερη προστασία.


ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ


Η θεμελιακή γείωση είναι ένας γειωτής ταινίας που τοποθετείται στο κάτω μέρος των θεμελίων των κτιρίων, μέσα στο σκυρόδεμα. Η τοποθέτηση γίνεται στη βάση των εξωτερικών τοίχων και είναι ένας κλειστός βρόγχος. Επειδή το έδαφος και το σκυρόδεμα των θεμελίων είναι υγρό όλο το έτος συνήθως, ο θεμελιακός γειωτής έχει σχετικά χαμηλή αντίσταση γείωσης. Τιμές των 2Ω ή μικρότερες δεν είναι σπάνιες.

Ο αγωγός του γειωτή μπορεί να είναι :
-ταινίες γαλβανισμένου χάλυβα ελάχιστων διαστάσεων 30 mm * 3,5 mm ή 25 mm * 4mm.
-βέργα γαλβανισμένου χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 12 mm.

Το χαλύβδινο ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο περιμετρικό θεμέλιο του κτιρίου. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μόνωση κατά της υγρασίας, πρέπει το ηλεκτρόδιο να τοποθετηθεί προς την πλευρά του εδάφους. Για μεγάλες διαστάσεις των κτιρίων ( 10 m ), συνιστώνται και εγκάρσιες συνδέσεις του περιμετρικού γειωτή έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει 10 m από τον γειωτή.
Ο γειωτής πρέπει να περιβάλλεται παντού από δονημένο σκυρόδεμα. Τοποθετείται σε ένα στρώμα πάχους τουλάχιστον 10 cm, γιατί αλλιώς διαβρώνεται.
Μετά από την εκσκαφή των θεμελίων κατασκευάζεται μία στρώση από σκυρόδεμα πάχους 10 cm. Εκεί μέσα τοποθετείται ή μία ταινία με την πλατιά της πλευρά όρθια ή μια χαλύβδινη βέργα κυκλικής διατομής . Η κάθετη τοποθέτηση της ταινίας εξασφαλίζει μία καλύτερη κάλυψή της από το σκυρόδεμα και μία άνεση στην τοποθέτηση. Η ταινία λυγίζει καλύτερα στις γωνίες του κτιρίου. Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι αντοχής Β 225 ή περιεκτικότητας 300 kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο.
Η τοποθέτηση του γειωτή μέσα στο σκυρόδεμα στη βάση των θεμελίων εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις. Επιπλέον, ο γειωτής είναι σε υγρό έδαφος όπου η αγωγιμότητα είναι μεγάλη.
Συνιστάται να συνδέεται στον γειωτή ο οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου.
Οι απολήξεις του γειωτή έχουν την ίδια διατομή με το ηλεκτρόδιο του γειωτή. Το μήκος τους είναι κατά VDE 1,5 m και τοποθετούνται στον τοίχο του κτιρίου εσωτερικά. Η απόληξη απέχει στο κάτω μέρος της 30 cm από το έδαφος. Η σύνδεση με τη λοιπή εγκατάσταση γίνεται με χάλκινο αγωγό διατομής 16 τετρ. χιλιοστά τουλάχιστον.
Συνιστάται ένας ζυγός γείωσης . Εκεί συνδέεται ο γειωτής , οι ισοδυναμικές συνδέσεις και ο ουδέτερος. Στην περίπτωση των θεμελιακών γειώσεων συνδέονται στο ζυγό γείωσης και τα αλεξικέραυνα.ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ


Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου περιλαμβάνει :

1) Tο σύστημα συλλογής του κεραυνού που εξαρτάται από το είδος του αλεξικέραυνου που θα τοποθετήσουμε , στην περίπτωση μας κλωβού ασφαλείας ( Faraday)

2) Τους αγωγούς του αλεξικέραυνου

3) Τη γείωση του αλεξικέραυνου

Για καθένα εξάρτημα , από τα παραπάνω πρέπει να έχουμε υπ’όψην μας τα παρακάτω στοιχεία :

Α) Σύστημα συλλογής είναι εκείνο που έλκει τον κεραυνό από την ατμόσφαιρα προς αυτό

i) Για κλωβού ασφαλείας το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται σε κτίρια με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις ή σε κτίρια που περιέχουν εύφλεκτες κ.λ.π , για την πλήρη ασφάλεια τους από κεραυνούς . Περιλαμβάνει ειδικό σύστημα κλωβού που λέγεται και σύστημα Faraday .
Αυτό αποτελείται από μεταλλικές ράβδους με ακίδα , που τοποθετούνται κατά διαστήματα στην εξωτερική περίμετρο του κτιρίου . Αυτές συνδέονται αγώγιμα μεταξύ τους – με την βοήθεια των αγωγών στέγης – όπως επίσης και με τους αγωγούς του αλεξικέραυνου , που πλέον τώρα είναι τουλάχιστον δυο . Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται θωράκιση σ’όλον τον προς προστασία χώρο .
Η κάθε μεταλλική ράβδος προστατεύει χώρο μορφής κώνου , που η ακτίνα της βάσης είναι ίση με το ύψος της ακίδας από την επιφάνεια της γης

ii) Αγωγός αλεξικέραυνου είναι εκείνος που οδηγεί τον κεραυνό από το σύστημα συλλογής στη γη .
Αυτός πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να μην δημιουργεί κοιλώματα , γιατί μπορεί να παρουσιαστούν ανεπιθύμητα φαινόμενα .
Πρέπει να τοποθετείται σε κάποια απόσταση από μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος των κτιρίων όπως υδρορροές κ.λ.π και να ενώνεται μ’αυτά αγώγιμα και στα δυο άκρα του . Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η τυχόν δημιουργία τάσης διάσπασης διηλεκτρικού στο μεταξύ αυτών χώρο .
Επίσης χρειάζεται προσοχή η καλή αγωγιμότητα του αγωγού , γιατί διαφορετικά , στα σημεία εκείνα της ένωσης , θα δημιουργείται πολύ μεγάλη θερμοκρασία . Αυτό γίνεται επειδή παρουσιάζεται σ’αυτά μεγάλης τιμής αντίσταση , με αποτέλεσμα τον κίνδυνο πυρκαγιάς . Συνήθως , οι ενώσεις αυτές γίνονται με ανοξείδωτους σφικτήρες μεγάλης επιφάνειας και καλής αγωγιμότητας . Η διατομή των αγωγών του αλεξικέραυνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 10m2 , εφόσον είναι αναγκαίο να έχουν μεγάλη αγωγιμότητα .

iii) Γείωση αλεξικέραυνου είναι εκείνη που οδηγεί την ενέργεια του κεραυνού στη γη. Αποτελεί βασικό παράγοντα για την ασφαλή λειτουργία των αλεξικέραυνων .
Συνήθως κατασκευάζονται από σιδηροταινίες ή γυμνούς αγωγούς , ανοξείδωτους που τοποθετούνται στο έδαφος γύρω από το κτίριο , σε βάθος τουλάχιστον 50 cm .
Σ’αυτην καταλήγουν όλοι οι αγωγοί του αλεξικέραυνου . Μερικές φορές , η γείωση του αλεξικέραυνου γίνεται με ηλεκτρόδια αλεξικέραυνου στο καθένα από αυτά συνδέεται αγώγιμα και ένας αγωγός καθόδου του αλεξικέραυνου.
Η γείωση του αλεξικέραυνου πρέπει να παρουσιάζει πολύ μικρή αντίσταση και να ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα – ως προς την αγωγιμότητα της – σύμφωνα με τους ισχύοντες για τα αλεξικέραυνα κανονισμούς .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 . Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν σύστημα γείωσης το δίκτυο ύδρευσης .
2 . Οι διάφορες γεφυρώσεις πρέπει να γίνονται με αγωγό ίδιας διατομής , γιατί υπάρχει πιθανότητα διέλευσης μέσα από αυτές όλης της ενέργειας του κεραυνού
3 . Αν ο κεραυνός πέσει σε δέντρο , στύλο , κτίριο ή γενικά , σε μέρος που δεν προστατεύεται από αλεξικέραυνο , δημιουργείται πυρκαγιά . Αυτό γίνεται επειδή αναπτύσσεται υπερβολική θερμοκρασία – λόγω της μη καλής αγωγιμότητας – που σημαίνει μεγάλη αντίσταση κατά τη διέλευση της ενέργειας .
4 . Όλες οι συνδέσεις ή οι γειώσεις πρέπει να είναι από υλικά ανοξείδωτα και να παρουσιάζουν πολύ καλή αγωγιμότητα.
5 . Οι τιμές που μπορεί να φτάσει η ένταση και η τάση - κατά την εμφάνιση κεραυνού – είναι 200.000 Α και 10.000.000 V αντίστοιχα .
6 . Η ενέργεια των κεραυνών που παρουσιάζονται μεταξύ ατμόσφαιρας και γης μπορεί να είναι :

- ανερχομένη ή
- κατερχόμενη
ανάλογα με το είδος του φορτίου που έχουν . Τελικά όμως οδηγείται στη γη . Συνήθως οι κεραυνοί είναι κατερχόμενοι ( σε ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 95 % ).
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου